1. Przeciwnicy działalności kopalni Turów zarzucają, że koncesja wydłużająca pracę kopalni o 6 kolejnych lat została przyznana nielegalnie. W jaki sposób spółka się odniesie do tego zarzutu?

Podkreślamy z pełną stanowczością, że decyzja o przedłużeniu koncesji, została wydana przez Ministra Klimatu 20 marca 2020 r. zgodnie z polskim prawem geologicznym i nie ma podstaw do jej zaskarżenia. Tylko w I kwartale tego roku w Polsce wydano aż 26 koncesji w oparciu o przedmiotowe przepisy prawa. Starania o przedłużenie koncesji kopalnia rozpoczęła ponad 5 lat temu, intensywnie współpracując ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. W ramach uzgodnień treści raportu środowiskowego odbyły się dziesiątki spotkań ze stroną czeską i niemiecką, podczas których rozwiewano wszystkie  wątpliwości. Część z tych spotkań nie była obligatoryjna biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa. Kopalnia zrobiła zatem więcej niż musiała. Konsultacje społeczne prowadzone były na niespotykaną nigdy dotąd skalę.

PGE GiEK równolegle prowadzi działania zmierzające do uzyskania koncesji pozwalającej zapewnić dostawy surowca do produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Turów na kolejne 25 lat, czyli do momentu wyczerpania złoża i zakończenia eksploatacji turoszowskiej elektrowni. Otrzymanie koncesji na kolejne lata zagwarantuje dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych do 2044 roku.

2. Czy kopalnia w Turowie będzie się rozbudowywać?

Kopalnia w Turowie nie będzie się rozbudowywać, wręcz przeciwnie -  będzie prowadziła swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w starej koncesji.  Kopalnia działa legalnie - na podstawie legalnie przedłużonej koncesji. Co więcej docelowy plan zagospodarowania złoża zakładał już 25 lat temu, że kopalnia turów będzie działać do 2044 r.

Wcześniejsze zakończenie wydobycia byłoby nieuzasadnione z uwagi na kończącą się budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, a także ze względu na ochronę miejsc pracy oraz zapewnienie niezależności energetycznej naszego kraju.

3. Czy zasadne są obawy Czechów o niski poziom wód, który może spowodować działalność wydobywcza?

Zasoby wodne przy czeskiej granicy były w głównym tematem przeprowadzonych transgranicznych konsultacji społecznych. Poziom wód podziemnych w aspekcie oddziaływania odkrywki Turów jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć obejmuje ok. 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej, a wyniki badań potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej wskazywanych jako zagrożone.  W celu ochrony jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej, na które Kopalnia Turów teoretycznie może mieć (ale nie musi) oddziaływanie i które znajduje się w strefie brzeżnej Niecki Żytawskiej, budowany jest podziemny ekran na głębokości 60-110 m, który zabezpieczy potencjalny przepływ wody z terenu Uhelnej w kierunku odkrywki. Inwestycja gotowa jest już w 70 proc.

4. Czy argumenty spółki poparte są głosem ekspertów?

Na każdym polu udowadniamy słuszność naszych argumentów. Zgadzają się z nami także eksperci w danej dziedzinie. Jeśli chodzi o poziom wód, w czerwcu 2020 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał niezależną opinię, która potwierdza, że głównym czynnikiem mającym wpływ na zasoby wodne po stronie czeskiej nie jest kopalnia Turów, a warunki atmosferyczne – czyli susza hydrologiczna. Opracowanie eksperckie przekazaliśmy opinii publicznej.

Przypomnijmy także, że Niecka Żytawska, w której położona jest kopalnia, otoczona jest skałami krystalicznymi, które są praktycznie nieprzepuszczalne przez co ograniczony jest odpływ wody z obszarów z nią sąsiadujących.

5. Na czym polega inwestycja budowy ekranu przeciwfiltracyjnego?

Ekran przeciwfiltracyjny budowany na terenie kopalni będzie zabezpieczał ewentualny przepływ wody z ujęcia w czeskiej wsi Uhelna w kierunku kopalni. Budowa ekranu jest wyjściem naprzeciw postulatom strony czeskiej wynikającym z obaw o lokalne ujęcie wodne. Inwestycja jest działaniem profilaktycznym, do którego Kopalnia Turów zobowiązała się z własnej inicjatywy. Ekran przeciwfiltracyjny będzie miał długość ok. 1100 m, szerokość ok.1 m, a jego głębokość wyniesie od 65 m do 117 m. Realizowana inwestycja o wartości 17 milionów złotych jest działaniem profilaktycznym. Ekran jest gotowy w blisko 70 proc. Zakończenie prac objętych umową na wybudowanie ekranu, zgodnie z pozwoleniem na budowę, przewidziano na koniec września 2021 r. Po tym terminie zostaną przeprowadzone badania i analizy hydrodynamiczne oraz techniczne, sprawdzające działanie przesłony. Ekran, w razie potrzeby będzie można rozbudować. Skuteczność ekranu będzie na bieżąco monitorowana przez szczegółowy, polsko-czeski system monitoringu.

6. Czy budowa takiego ekranu to sprawdzony  sposób na ochronę przepływu wód?

Ekrany przeciwfiltracyjne są najbardziej rozpowszechnionym sposobem budowania przesłon hydroizolacyjnych. Te, które wykonywane są w wersji niskociśnieniowej, jak ma to miejsce w przypadku Kopalni Turów, mają zastosowanie przy zabezpieczaniu wyrobisk i szybów górniczych, obwałowań rzek, zbiorników wodnych, zabezpieczenia głębokich wykopów budowlanych czy izolowania składowisk odpadów. Cechują się one bardzo wysoką skutecznością.

Podobne ekrany przeciwfiltracyjne wykonywano w kopalniach diamentu w Rosji, m.in. wokół nieczynnej już kopalni Mir w Mirnym, będącej  drugim najgłębszym wyrobiskiem, jakie kiedykolwiek wydrążono w Ziemi, a także podczas uszczelniania podłoża tamy Peribonkaw Kanadzie. W Polsce tego typu ekran przeciwfiltracyjny od trzech lat funkcjonuje w Katowicach przy szybie „Czułów”. Z kolei w ubiegłym roku zakończono budowę przesłony hydroizolacyjnej w kopalni odkrywkowej bursztynu w Górce Lubartowskiej, umożliwiając tym samym jego bezpieczne wydobycie.

7. Skąd mamy pewność, że ekran przeciwfiltracyjny będzie działał?

Pomysł wybudowania ekranu jest pomysłem światowej sławy specjalistów – profesorów hydrogeologów, którzy bardzo dokładnie zbadali jego docelowe właściwości. Wszystkie badania modelowe potwierdzają, że ekran rozwiąże problem potencjalnego odpływu wód gruntowych z ujęcia Uhelna. Praca ekranu będzie regularnie monitorowana przez specjalistów hydrogeologów z Czech i Polski. Ponadto, w razie konieczności, sam ekran będzie „elastyczny”, tzn. będzie można go później tak modyfikować, aby w 100% spełniał swoje zadanie, jakim jest blokowanie odpływu wody z Uhelnej w kierunku kopalni.

8. Cały świat odchodzi od węgla, a Wy chcecie kontynuować dalej wydobycie. Trzeba postawić na odnawialne źródła energii.

Polska przechodzi transformację energetyczną. Grupa PGE ma w niej swój ogromny udział. Jako Grupa PGE nie widzimy możliwości odejścia od węgla w perspektywie 10 lat, co jest postulowane w Unii Europejskiej. Odejście w szybkim tempie od węgla nie jest możliwe ze względów technicznych, ekonomicznych, a przede wszystkim społecznych. Inwestycje w energetyce są długofalowe, szacuje się je na 20–25 lat i już dzisiaj musimy myśleć o tym, jak wtedy będzie wyglądał rynek, oraz podejmować decyzje, które utrzymają PGE na pozycji lidera na tym rynku. Stąd nasze zapowiedzi o obraniu zielonego kierunku, czyli rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych, ale z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy.

Ogromny projekt Offshore na morzu Bałtyckim, budowa farm fotowoltaicznych oraz inwestowanie w nowe niskoemisyjne bloki to tylko niewielka część z tego, czym PGE może się pochwalić.

KWB Turów jest tak naprawdę wykonawcą prowadzonej polityki energetycznej naszego kraju czyli to my w praktyce jesteśmy współodpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Nagła rezygnacja z turoszowskiego kompleksu energetycznego miałaby fatalne w skutkach konsekwencje:

  • Ogromny ubytek mocy w polskim systemie elektroenergetycznym
  • Niewykorzystanie istniejącej już technologii i infrastruktury energetyczno-węglowej, która są jednymi z najnowocześniejszych na świecie,
  • Kilkanaście tysięcy osób, które pracują w kopalni i elektrowni oraz w firmach związanych z turoszowskim kompleksem energetycznym, z dnia na dzień zostałoby bez pracy.
  • Natychmiastowe zamknięcie jednej z najnowocześniejszej w Europie elektrowni, która z zapasem spełnia wszystkie normy ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, trudno wyobrazić sobie sytuację,  w której za pół roku  turoszowski kompleks energetyczny miałby zostać zamknięty.

9. A co z poziomem emisji hałasu? Ostatnio doszły do nas słuchy, że w pobliżu kopalni jest głośniej niż było kiedyś

KWB Turów, zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2014.1542; rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji – Dz.U. 2008 nr 215, poz. 1366), co dwa lata prowadzi monitoring poziomu hałasu emitowanego podczas pracy Kopalni. Ostatnie badania były przeprowadzone w maju 2018 roku przez certyfikowane Laboratorium Pomiarów Akustycznych – Zakład Ochrony Środowiska DECYBEL z Jeleniej Góry. Wyniki pomiarów nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej. Pomiary wykonywane są na terenach zabudowy mieszkaniowej podlegających ochronie akustycznej i położonych możliwie najbliżej Kopalni, w sześciu punktach pomiarowych  (trzy punkty w Zatoniu i Trzcińcu, dwa w Bogatyni i jeden w Opolnie Zdroju). Wyniki są przesyłane do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Oddział Jelenia Góra.

Kopalnia Turów od wielu lat angażuje znaczne środki w celu ograniczenia emisji hałasu. Najważniejsze istniejące zabezpieczenia to: wały ziemne, ekrany akustyczne, stosowanie krążników tzw. cichobieżnych z płaszczem poliuretanowym.

W planach kopalni są też kolejne działania do realizacji, w tym zastosowanie falowników na przenośnikach w celu możliwości regulowania prędkości taśmy, budowa nowych ekranów akustycznych wzdłuż przenośników oraz dodatkowe ekrany stacji napędowych, zastosowanie krążników cichobieżnych na wskazanych ciągach przenośników i systematyczna wymiana krążników wyeksploatowanych, a także zastosowanie dodatkowego ekranu akustycznego przestawnego w rejonie Opolna Zdroju.

Przykładem skuteczności działań realizowanych przez Kopalnię Turów jest budowa ekranów akustycznych w obrębie zasobnika węgla nr 2. Pomiary porealizacyjne wykazały, że w obszarach podlegających ochronie akustycznej, zlokalizowanych na terenie osiedla Trzciniec Dolny, poziom emitowanego z terenu Kopalni hałasu obniżono o blisko 7 dB.

Wszelkie  analizy i ekspertyzy akustyczne (modele), nie przewidują wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu w przestrzeniach wokół kopalni chronionych akustycznie.

10. Czy kopalnia to Waszym zdaniem dobry sąsiad dla Czechów?

Z pełnym przekonaniem przyznajemy, że turoszowski kompleks energetyczny jest dobrym sąsiadem dla lokalnej społeczności - zarówno z Polski, jak i terenów przygranicznych.

Turoszowski kompleks energetyczny oprócz podstawowej działalności, jaką jest produkcja energii elektrycznej i wydobywanie węgla brunatnego, dba o zrównoważony rozwój na tym terenie. W myśl tej idei już niebawem powstanie tu elektrownia wodna, w której wyprodukowany z OZE prąd popłynie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ponadto w Elektrowni Turów została uruchomiona ogólnodostępna stacja do ładowania samochodów elektrycznych, z której korzystać mogą również Czesi i Niemcy. Nie wykluczamy, że w najbliższym czasie naszą lokalną flotę zasilą nowe, elektryczne auta, które ostatnio testowaliśmy właśnie w KWB Turów – pierwsze na świecie elektryczne terenówki przeznaczone do pracy w kopalni odkrywkowej.

1. Opponents of the operation of the Turów mine claim that the concession extending the mine's operation by six consecutive years was granted illegally. How will the company address this allegation?

We strongly emphasize that the decision to extend the concession was issued by the Minister of Climate on 20 March 2020 in accordance with Polish geological law and there are no grounds for appealing against it. Only in the first quarter of this year, as many as 26 licenses were issued in Poland based on the law in question.  The mine started efforts to extend the license over 5 years ago, intensively cooperating with the Czech and German parties in the scope of the environmental impact report. As part of the arrangements for the content of the environmental report, dozens of meetings with the Czech and German sides were held, during which all doubts were dispelled. Some of these meetings were not obligatory taking into account the applicable law. So the mine did more than it had to. Public consultations were conducted on an unprecedented scale.

At the same time, PGE GiEK is carrying out activities aimed at obtaining a concession allowing for the supply of raw material for electricity production at the Turów Power Plant for the next 25 years, i.e. until the deposit is exhausted and the Turoszów power plant is no longer operational. Obtaining a license for the following years will guarantee electricity supplies to over 3 million households by 2044.

2. Will the mine in Turów expand?

The mine in Turów will not expand, on the contrary - it will carry out its mining activities in the mining area reduced by more than a half in relation to the area specified in the old concession.  The mine operates legally - on the basis of a legally extended license. Moreover, the target deposit development plan assumed 25 years ago that the Turów Mine would operate until 2044.

An earlier termination of production would be unjustified due to the end of construction of a new power unit at the Turów Power Plant, as well as due to the protection of jobs and ensuring the energy independence of our country.

3. Are Czechs' concerns about low water levels, which may be caused by mining activities, justified?

Water resources at the Czech border were the main topic of the cross-border public consultations. The groundwater level in terms of the impact of the Turów open pit has been monitored for many years by Polish-Czech and Polish-German teams of specialists. The network covers about 550 measurement sites for the groundwater table, of which more than 150 belong to the Polish-Czech and Polish-German measurement networks, and the test results confirm that the mine does not cause dehydration in drinking water intakes indicated as endangered.  In order to protect the only drinking water intake in Uhelna, which the Turów mine may theoretically have (but does not have to), and which is located in the marginal zone of the Żytawa Basin, an underground screen is built at a depth of 60-110 m, which will secure the potential water flow from Uhelna in the direction of the open pit. The investment is already 70 percent ready.

4. Are the company's arguments supported by the opinions of experts?

We prove the validity of our arguments in every field. Experts in the field also agree with us. As for the water level, in June 2020 the Institute of Meteorology and Water Management issued an independent opinion confirming that the main factor affecting the water resources on the Czech side is not the Turów mine, but the weather conditions - that is, the hydrological drought. We handed over the expert study to the public.

Let us also recall that the Żytawa Basin, in which the mine is located, is surrounded by crystalline rocks, which are practically impermeable, which limits the outflow of water from the neighbouring areas.

5. What is the investment of building a cut-off wall?

The cut-off wall built on the premises of the mine will secure the possible flow of water from the intake in the Czech village of Uhelna towards the mine. The construction of the wall meets the demands of the Czech side resulting from concerns about the local water intake. The investment is a preventive measure to which the Turów Mine has committed itself on its own initiative. The cut-off wall will be approx. 1100 m long, approx. 1 m wide, and its depth will be from 65 m to 117 m. The investment, worth PLN 17 million, is a preventive measure. The screen is ready in nearly 70 percent. Completion of the works included in the contract for the construction of the screen, in accordance with the building permit, is scheduled for the end of September 2021. After this date, hydrodynamic and technical tests and analyses will be carried out to check the wall's operation. The screen can be expanded if necessary. The screen effectiveness will be monitored on an ongoing basis by a detailed Polish-Czech monitoring system.

6. Is the construction of such a screen a proven way to protect the flow of water?

Cut-off walls are the most common way to build waterproofing screens. Those, which are made in a low-pressure version, as is the case with the Turów Mine, are used for securing excavations and mine shafts, river embankments, water reservoirs, securing deep construction excavations or isolating landfills. They are very effective.

Similar cut-off walls were made in diamond mines in Russia, e.g. around the now closed Mir mine in Mirny, which is the second deepest excavation ever drilled into the Earth, and during the sealing of the ground of the Peribonka Dam in Canada. In Poland, this type of cut-off wall has been used in Katowice for three years at the "Czułów" shaft. Last year, the construction of a waterproofing barrier in an amber opencast mine was completed in Górka Lubartowska, thus enabling safe extraction of amber.

7. How can we be sure that the cut-off wall will work?

The idea of building a screen is the brainchild of world-renowned specialists - professors of hydrogeology, who have carefully studied its target properties. All model studies confirm that the wall will solve the problem of potential groundwater run-off from the Uhelna intake. The screen operation will be regularly monitored by hydrogeologists from the Czech Republic and Poland. Moreover, if necessary, the screen itself will be "flexible", i.e. it can be later modified so that it can fulfil its 100% function of blocking the outflow of water from Uhelna towards the mine.

8. The whole world is moving away from coal towards greener solutions, and you want to continue mining. You have to focus on renewable energy sources.

Poland is undergoing an energy transformation. PGE Group has a huge share in it. As the PGE Group, we do not see the possibility of stopping the use of coal in the next 10 years, which is postulated in the European Union. A rapid resignation from the use of coal is not possible for technical, economic and, above all, social reasons. Investments in the energy sector are long-term, estimated at 20-25 years, and today we have to think about what the market will look like then and make decisions that will keep PGE at the forefront of this market. Hence our announcements about taking a green direction, i.e. the development of low and zero-emission sources, but respecting the conventional basis.

The huge Offshore project on the Baltic Sea, the construction of photovoltaic farms and investments in new low-emission power units are only a small part of what PGE is proud of.

KWB Turów is in fact the executor of our country's energy policy, so in practice we are jointly responsible for ensuring Poland's energy security.

A sudden resignation from the Turoszów energy complex would have fatal consequences:

  • Huge power loss in the Polish power system
  • Failure to use the already existing technologies and energy-coal infrastructure, which are among the most modern in the world,
  • More than a dozen thousand people who work in the mine and power plant, as well as in companies related to the Turoszów energy complex, would become unemployed overnight.
  • Immediate closure of one of the most modern power plants in Europe, which complies with all environmental protection standards.

Taking all the above factors into account, it is difficult to imagine a situation in which the Turoszów energy complex would close in six months.

9. What about the noise level? We have recently heard that it is louder near the mine than it used to be

KWB Turów, in accordance with the applicable regulations (Regulation of the Minister of the Environment of 30 October 2014 on the requirements for conducting emission measurements (Journal of Laws 2014.1542; Regulation of the Minister of the Environment of 19 November 2008 on the types of measurement results carried out in connection with the operation of an installation or device and other data, as well as the terms and methods of their presentation - Journal of Laws of 2008 no. 215, item. 1366), monitors the noise level emitted during the mine's operation every two years. The last tests were carried out in May 2018 by the certified Acoustic Measurement Laboratory - Zakład Ochrony Środowiska DECYBEL from Jelenia Góra. The results of the measurements did not show any exceedances of the permissible values of the equivalent noise level during the day and night time. Measurements are carried out in residential areas subject to acoustic protection and located as close as possible to the Mine, at six measurement points (three in Zatonie and Trzciniec, two in Bogatynia and one in Opolno Zdrój). The results are sent to the Lower Silesian Marshal's Office in Wrocław and the Provincial Inspectorate for Environmental Protection in Wrocław - Jelenia Góra Branch.

For many years, the Turów mine has committed significant resources to reduce noise emissions. The most important existing safeguards are: earth embankments, acoustic screens, the use of noiseless rollers with a polyurethane jacket.

The mine plans also include further actions to be implemented, including the use of inverters on conveyors to be able to regulate the belt speed, construction of new acoustic screens along the conveyors and additional screens for drive stations, the use of noiseless rollers on the indicated conveyor lines and the systematic replacement of worn rollers, as well as the use of an additional floating acoustic screen in the Opolno Zdrój region.

An example of the effectiveness of activities carried out by the Turów Mine is the construction of acoustic screens in the area of coal storage no.2. Post-construction measurements have shown that in the areas subject to acoustic protection, located in the Trzciniec Dolny estate, the level of noise emitted from the mine was reduced by nearly 7 dB.

All acoustic analyses and expert opinions (models) do not anticipate exceeding the permissible noise level values in the acoustically protected spaces around the mine.

10. Is the mine a good neighbour for the Czechs in your opinion?

We fully confirm that the Turoszów energy complex is a good neighbour for the local community - both from Poland and the border areas.

The Turoszów energy complex, in addition to its core activities, which is power production and lignite mining, cares for sustainable development in this area. According to this idea, a hydroelectric power plant will soon be built here, electricity produced from renewable energy here will flow to the National Power System. In addition, a publicly accessible electric car charging station has been launched at Turów Power Plant, which can also be used by the Czechs and Germans. We do not rule out that our local fleet will soon be powered by new electric cars, which we have recently tested at KWB Turów - the world's first electric 4x4s designed to work in an opencast mine.

kwbturow_site