Inwestycje z decyzji środowiskowej w zakresie ochrony wód podziemnych

Wśród działań wpisanych do decyzji środowiskowej Kopalni Turów można wskazać wiele z obszaru ochrony wód. W tym zakresie zostały już zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne. Jedną z zakończonych już inwestycji jest podziemny ekran przeciwfiltracyjny zlokalizowany w południowej części kopalni, wybudowany w celu ograniczenia potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na czeskie zasoby wodne.

Podziemna bariera ma długość ok. 1100 metrów, jej głębokość wynosi od 65 do 117 metrów, a wyniki prowadzonych przez ponad rok pomiarów w otworach monitoringowych zlokalizowanych przy ekranie wykazują wzrosty położenia zwierciadeł wód podziemnych nawet do +4.64 m. Dobór lokalizacji podziemnego ekranu zdeterminowała budowa geologiczna Niecki Żytawskiej Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, Kopalnia Turów zobowiązała się również do cyklicznego przekazywania Republice Czeskiej wyników pomiarów z piezometrów monitorujących działanie ekranu przeciwfiltracyjnego.

W kolejnym kroku, na podstawie aktualnych poziomów wód podziemnych we wszystkich punktach pomiarowych, przepływów wód powierzchniowych, infiltracji, poborów wody oraz odwodnienia, Kopalnia Turów realizując zapisy decyzji środowiskowej  zaktualizuje swój model hydrogeologiczny z 2015 r., który pokaże w sposób najbardziej obiektywny rzeczywiste ujęcie sytuacji hydrologeologicznej tego rejonu. Zadanie to jest już w trakcie realizacji.

Inwestycje z decyzji środowiskowej w zakresie ochrony powietrza

Kolejnym z podstawowych działań w ramach decyzji środowiskowej, które służy minimalizacji oddziaływania Kopalni Turów na środowisko, jest realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza, w tym ograniczenia emisji pyłów. Należą do nich zarówno działania organizacyjne jak i wielomilionowe zadania inwestycyjne.

Dotychczas wszystkie realizowane są terminowo. Rozbudowano m.in. system monitoringu jakości powietrza w rejonie zasobnika węglowego oraz wdrożono system sterowania pracą tego obiektu. Na podstawie zebranych przez system informacji możliwy jest właściwy dobór trybu pracy zasobnika węglowego, włączając w to możliwość jego krótkotrwałego wyłączenia w celu redukcji zapylenia.

Przy zasobniku węglowym Kopalnia Turów realizuje również inną, kosztowną inwestycję, polegającą na montażu paneli przeciwwiatrowych na całej jego długości. Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, ekran będzie miał 18 m wysokości, minimum 700 m długości od strony północno-wschodniej oraz 800 m od strony południowo-zachodniej. Dotychczas w ramach decyzji środowiskowej szczelnie obudowano oraz zastosowano systemy zraszania wewnątrz urządzeń przesypowych, stanowiących potencjalne źródła emisji pyłów do powietrza. Również w ramach działań ciągłych, w powiązaniu z wewnętrznym oraz niezależnym monitoringiem jakości powietrza prowadzonym przez organy Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska, zraszane są drogi na terenie kopalni.

W rejonach Kopalni Turów, w których zakończona została działalność górnicza, prowadzone są prace rekultywacyjne, zabezpieczające przekształcone struktury gruntów przed pyleniem. Docelowo prace rekultywacyjne prowadzone wewnątrz wyrobiska górniczego doprowadzą do przywrócenia niekorzystnie przekształconym terenom górniczym pierwotnych walorów przyrodniczych i środowiskowych.

Aby ograniczyć zjawisko unoszenia się pyłu, wprowadzone zostało również ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów na terenie kopalni do 30km/h. 

Po wszystkich zakończonych inwestycjach sporządzane są analizy porealizacyjne, a ich wyniki podobnie jak wyniki monitoringu, są przekazywane organom państwowym oraz Stronie Czeskiej.

Inwestycje z decyzji środowiskowej w zakresie ochrony przed hałasem

Ograniczenie emisji hałasu to jeden z głównych obszarów działań określonych w naszej decyzji środowiskowej, które mają na celu zminimalizowanie oddziaływania Kopalni Turów na otoczenie. Wykonanie zadań z obszaru ochrony przed hałasem przebiega zgodnie z harmonogramem określonym w decyzji, a wymienić wśród nich można m.in. inwestycje w nowe cichobieżne krążniki oraz stały monitoring hałasu. Jego wyniki są udostępniane państwowym organom nadzoru środowiskowego oraz Stronie Czeskiej.

W ramach podstawowych zadań inwestycyjnych wymienione zostały krążniki maszyn podstawowych i tras przenośników taśmowych na zestawy cichobieżne, generujące mniejszą emisję akustyczną w porównaniu do krążników starszego typu. Ponadto, w celu lepszej kontroli nad emisją hałasu, zastosowano system regulacji prędkości taśm przenośnikowych oraz budowane są ekrany akustyczne. W celu ochrony klimatu akustycznego pobliskiej, niemieckiej miejscowości Drausendorf, rozpoczęto usypywanie ziemnego filara ekranującego. Do poszczególnych zadań wykonywane są analizy porealizacyjne uwzględniające ocenę skuteczności, a ich wyniki udostępniane są organom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a w części również Stronie Czeskiej.

Wprowadzono również ograniczenia prędkości taśm przenośnikowych na części taśmociągów oraz ograniczono czas pracy niektórych maszyn i urządzeń. W porze nocnej, zgodnie z postulatem strony niemieckiej, wyłączana z ruchu jest jedna z głównych zwałowarek, pracująca w południowo-zachodniej części kopalni, wraz ze współpracującymi ciągami przenośników. Na bieżąco kontrolowana jest również sprawność maszyn i urządzeń, w szczególności urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, obudów przenośników i stacji napędowych oraz krążników.

Inwestycje z decyzji środowiskowej w zakresie rekultywacji i ochrony przyrody

Kopalnia Turów sukcesywnie zagospodarowuje tereny przekształcone i zalesia je od połowy ubiegłego wieku. W 2008 r. kopalnia zakończyła rekultywację swojego zwałowiska zewnętrznego w kierunku leśnym, nasadzając na jego powierzchni w sumie ok. 22 mln drzew. Teren dawnego zwałowiska zewnętrznego przekazany został Lasom Państwowym, a aktualnie stanowi on kompleks leśny, cenny dla gminy Bogatynia, który wpisuje się w okoliczny krajobraz. Działania te w istotny sposób przyczyniły się do zwiększenia bioróżnorodności na tym obszarze. Dzisiaj na terenach poprzemysłowych Kopalni Turów występuje bogata fauna i flora z rzadkimi gatunkami, m.in. naturalnie rosnące cisy. Dzięki dotychczasowym nasadzeniom, wskaźnik lesistości w gminie Bogatynia wzrósł z poziomu 27 do niemal 30 proc. Zgodnie z warunkami z decyzji, na terenach kopalni, które zostały już wyłączone z robót górniczych, rekultywacja jest prowadzona w sposób zmierzający do uzyskania na etapie rekultywacji końcowej kompensacji nasadzeń w ilości nie mniejszej niż 2:1 – dwa nowe drzewa za jedno wycięte.

Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, Kopalnia Turów szanując naturalny rytm przyrody nie prowadzi na swoim terenie robót m.in. wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków tj. w okresie od 1 marca do 15 września. Ponadto kopalnia wyprzedzająco i z dużą dbałością o zachowanie jak największej bioróżnorodności, przy udziale specjalistów będzie dbać o zasoby przyrodnicze. Oznacza to, że specjaliści będą wskazywać sposób postępowania ze stwierdzonymi na terenie kopalni gatunkami, w tym ewentualnymi gatunkami chronionymi.

kwbt_56-5_mln_zl_na_realizacje_infw_dos.jpg

Implementation of the environmental decision by the Turów Mine

Investments under the environmental decision on groundwater protection

Among the activities included in the environmental decision for the Turów Mine, many of them relate to the area of water protection. In this respect, all planned investment tasks have already been completed. One of the investments already completed is an underground anti-filtration screen located in the southern part of the mine, built to limit the potential impact of the Turów opencast on Czech water resources.

The underground barrier is approximately 1,100 metres long, its depth ranges from 65 to 117 metres, and the results of measurements - carried out for more than a year in monitoring boreholes located at the screen - show increases in the groundwater table position by up to +4.64 metres. The selection of the location of the underground screen was determined by the geological structure of the Zittau Basin. In accordance with the provisions of the environmental decision, the Turów Mine also undertook to periodically provide the Czech Republic with the results of measurements from piezometers monitoring the operation of the anti-filtration screen.

In the next step, on the basis of the current groundwater levels at all measurement points, surface water flows, infiltration, water abstractions and drainage, the Turów Mine - implementing the provisions of the environmental decision - will update its 2015 hydrogeological model, which will show in the most objective way the actual depiction of the hydrological situation of the area. This task is already in progress.

Investments under the environmental decision on air protection

Another of the primary activities under the environmental decision, which serves to minimise the environmental impact of the Turów Mine, is the implementation of air protection tasks, including the reduction of dust emissions. These include both organisational measures and multi-million zloty investment tasks.

So far, all are being implemented on time. Among other things, the air quality monitoring system in the area of the lignite bunker has been expanded and a control system for the operation of this facility has been implemented. Based on the information collected by the system, it is possible to properly select the operating mode of the lignite bunker, including the possibility of shutting it down for a short time to reduce dust.

Next to the lignite bunker, the Turów Mine is also carrying out another costly investment, involving the installation of windscreen panels along its entire length. As stipulated in the environmental decision, the screen will be 18 m high, at least 700 m long on the north-east side and 800 m on the south-west side. To date, as part of the environmental decision, sealed enclosures and sprinkler systems have been used inside the transfer equipment, which are potential sources of dust emissions into the air. Also as a continuous measure - in conjunction with internal and independent air quality monitoring by the authorities of the General Inspectorate of Environmental Protection - roads within the mine site are sprinkled.

In areas of the Turów Mine where mining activities have ceased, reclamation works are being carried out to protect the transformed land structures from dusting. Ultimately, reclamation works carried out inside the mine workings will lead to the restoration of the adversely transformed mining areas to their original natural and environmental values.

A 30km/h speed limit for vehicles in the mine area has also been introduced to reduce dust uplift. 

After all completed investments, post-implementation analyses are prepared and their results - as well as the results of the monitoring - are communicated to the state authorities and the Czech side.

Investments under the environmental decision on protection against noise

Reducing noise emissions is one of the main areas of action set out in our environmental decision to minimise the impact of the Turów Mine on the environment. The implementation of tasks in the area of protection against noise is proceeding in accordance with the schedule set out in the decision, and these include investment in new low-noise pulleys and continuous noise monitoring. Its results are made available to the state environmental supervisory authorities and the Czech side.

As part of the basic investment tasks, the pulleys of the basic machines and conveyor belt routes were replaced with low-noise sets, generating lower acoustic emissions compared to the older type of pulleys. In addition, in order to better control noise emissions, a conveyor belt speed control system was applied and noise barriers are being built. In order to protect the acoustic climate of the nearby German town of Drausendorf, an earth screening pillar has been started. Post-implementation analyses are being carried out for individual tasks, including an assessment of effectiveness, and the results are being made available to the authorities of the Regional Environmental Directorate and, in part, to the Czech side.

Limitations have also been imposed on the speed of conveyor belts on parts of the conveyor lines and the operating hours of some machines and equipment have been reduced. One of the main stacking machines along with the associated conveyor lines - operating in the south-western part of the mine - is shut down at night, as requested by the German side. The efficiency of the machinery and equipment is also continuously checked, in particular the environmental protection equipment - noise barriers, conveyor housings and drive stations, and pulleys.

Investments under the environmental decision on reclamation and nature conservation

The Turów Mine has been successively managing transformed areas and afforesting them since the middle of the last century. In 2008, the mine completed the reclamation of its external dump into a forest, planting a total of approximately 22 million trees on its surface. The area of the former external dump was handed over to the State Forests, and is now a forest complex, valuable to the Bogatynia municipality and part of the surrounding landscape. These activities have significantly contributed to increasing biodiversity in the area. Today, the post-industrial areas of the Turów Mine have a rich fauna and flora with rare species, including naturally growing yew trees. Thanks to the plantings to date, the forest cover ratio in the Bogatynia municipality has increased from 27 to almost 30 per cent. In accordance with the terms of the decision, on mine sites that have already been excluded from mining, reclamation is carried out in such a way as to achieve at the final reclamation stage a compensation for plantings of no less than 2:1 - two new trees for one felled tree.

In accordance with the provisions of the environmental decision, the Turów Mine, respecting the natural rhythm of nature, does not carry out any tree-cutting works on its site during the bird breeding season, i.e. from the end of February to 15 September. In addition, the mine will take care of natural resources in advance and with great care to preserve as much biodiversity as possible, with the involvement of specialists. This means that specialists will indicate how to deal with species found on the mine site, including possible protected species.

kwbt_56-5_mln_zl_na_realizacje_infw_dos_eng.jpg

Plnění rozhodnutí EIA ze strany dolu Turów

Investice vyplývající z rozhodnutí EIA do ochrany podzemních vod

Mezi opatřeními obsaženými v rozhodnutí o vlivu záměru na životní prostředí (rozhodnutí EIA) uloženými dolu Turów je mnoho opatření z oblasti ochrany vod. V tomto směru již byly realizovány všechny plánované investiční úkoly. Jednou z již dokončených investic je podzemní protidrenážní bariéra v jižní části dolu, vybudovaná za účelem omezení potenciálního vlivu povrchového dolu Turów na české vodní zdroje.

Podzemní bariéra je dlouhá přibližně 1100 metrů, její hloubka se pohybuje od 65 do 117 metrů a výsledky měření prováděných po dobu více než jednoho roku v monitorovacích vrtech, umístěných kolem této bariéry, dokládají, se hladina podzemní vody zvýšila až o 4,64 metrů. Umístění podzemní bariéry je dáno geologickou stavbou Žitavské pánve. V souladu s ustanoveními rozhodnutí EIA se důl Turów zavázal České republice poskytovat pravidelně výsledky měření z piezometrů monitorujících funkčnost protidrenážní bariéry.

V dalším kroku, na základě aktuálních hladin podzemních vod ve všech měřicích bodech, průtoků povrchových vod, infiltrace, odběrů vody a drenáže důl, Turów v souladu s podmínkami rozhodnutí EIA aktualizuje svůj hydrogeologický model z roku 2015, který maximálně objektivním způsobem znázorňuje aktuální hydrologickou situaci v oblasti. Tato podmínka je již průběžně naplňována.

Investice vyplývající z rozhodnutí EIA do ochrany ovzduší

Dalším ze základních opatření v rámci rozhodnutí EIA směřujícím k minimalizaci vlivu dolu Turów na životní prostředí, je naplňování opatření v oblasti ochrany ovzduší, včetně snižování emisí prachu. Jedná se jak o organizační opatření, tak o mnohamilionové investiční úkoly.

Doposud jsem všechna opatření realizována včas. Mimo jiné byl rozšířen systém monitoringu kvality ovzduší v oblasti zásobníku uhlí a byl zaveden systém řízení provozu tohoto zařízení. Na základě informací získaných tímto systémem je možné upravovat provozní režim zásobníku uhlí, včetně možnosti jeho krátkodobého odstavení za účelem snížení prašnosti.

U zásobníku uhlí se v dole Turów realizuje další nákladná investice spočívající v montáži čelních panelů omezující vliv větru. Dle požadavků rozhodnutí EIA bude tato zábrana 18 metrů vysoká, dlouhá nejméně 700 metrů na severovýchodní straně a 800 metrů na jihozápadní straně. V rámci rozhodnutí EIA jsou již zakrytována místa přesypávání uvnitř zařízení s instalací zvlhčovacích systémů u potenciálních zdrojů prašnosti. Jako dlouhodobé opatření, prováděné ve spojení s interním a nezávislým monitorováním kvality ovzduší Generálním inspektorátem ochrany životního prostředí, probíhá kropení komunikací v areálu závodu.

V částech dolu Turów, kde byla ukončena důlní činnost, probíhají rekultivační práce se zajištěním hlušiny proti prašnosti. Rekultivační práce prováděné ve vytěžených dobývkách povedou k obnově původních přírodních a ekologických hodnot ploch přeměněných důlní činností.

Pro zamezení prašnosti je v areálu dolu trvale omezena rychlost důlních vozidel na 30 km/h.

Vždy po dokončení dané investice jsou zpracovávány porealizační analýzy, jejichž výsledky, stejně jako výsledky monitoringu, poskytujeme státním orgánům a české straně.

Investice vyplývající z rozhodnutí EIA do ochrany proti hluku

Omezení hlučnosti je jedním z hlavních opatření uvedených v rozhodnutí EIA, jehož cílem je minimalizace negativního vlivu dolu Turów na okolí. Realizace opatření na ochranu před hlukem probíhá v souladu s harmonogramem stanoveným v rozhodnutí EIA, zahrnujícím investice do nových, tichoběžných válečků u dopravníků, včetně zajištění průběžného monitoringu hluku. Výsledky monitoringu jsou poskytovány orgánům státního dozoru v oblasti životního prostředí a české straně.

V rámci základních investičních úkolů došlo k výměně válečků u základních důlních strojů a na trasách pásových dopravníků za tichoběžné, které generují nižší akustické emise ve srovnání se starším typem válečků. Dalším opatřením pro omezení hlučnosti je zavedení systému regulace rychlosti pásových dopravníků a zahájení výstavby protihlukových stěn. Pro ochranu akustického klimatu německého Drausendorfu jsme zahájili sypání zemního stínicího valu. U každého jednotlivého opatření provádíme porealizační analýzu s vyhodnocením účinnosti a výsledky poskytujeme Regionálnímu ředitelství ochrany ŽP a částečně i české straně.

Nově byla omezena rychlost pásových dopravníků na části dopravních tras a zkrácena provozní doba některých strojů a zařízení. Na žádost německé strany odstavujeme z provozu v nočních hodinách v jihozápadní části dolu jeden z hlavních zakladačů spolu s navazujícími pásovými dopravníky. Průběžně kontrolujeme účinnost strojů a zařízení, zejména zařízení na ochranu životního prostředí – protihlukové stěny, kryty pásových dopravníků a pohonných stanic, válečky dopravníků.  

Investice vyplývající z rozhodnutí EIA do rekultivací a ochrany přírody

Důl Turów od poloviny minulého století postupně zalesňuje plochy dotčené povrchovou důlní těžbou. V roce 2008 důl ukončil rekultivaci své vnější haldy přeměnou na lesní  porost vysazením na jejím povrchu celkem přibližně 22 milionů stromů. Takto rekultivovaná bývalá halda byla předána státním lesům a nyní tvoří souvislý lesní komplex, přínosný pro obec Bogatynia i okolní krajinu. Tyto aktivity významně přispěly ke zvýšení biologické rozmanitosti v oblasti. V postindustriálních oblastech dolu Turów dnes najdeme bohatou faunu a flóru se vzácnými druhy, jako jsou například volně rostoucí tisy. Díky dosavadním výsadbám se podíl lesních porostů v obci Bogatynia zvýšil z 27 na téměř 30 procent. V souladu s podmínkami rozhodnutí EIA probíhá na vytěžených plochách rekultivace tak, aby se v konečné fázi rekultivace dosáhlo u výsadeb kompenzace v poměru 2:1 – dva nové stromy za jeden pokácený.

V souladu s ustanoveními rozhodnutí EIA důl Turów zohledňuje přírodní rytmy a těžbu porostů provádí mimo období hnízdění ptáků, tj. od 15. září do konce února. Vedení dolu se značným předstihem konzultuje své investiční záměry a technologické postupy s odborníky na ochranu přírodních zdrojů a biologické rozmanitosti a zohledňuje návrhy jak postupovat v areálu dolu v případě výskytu určitých druhů, včetně druhů chráněných.

kwbt_56-5_mln_zl_na_realizacje_infw_dos_cz.jpg

Umsetzung des Umweltbescheids durch das Bergwerk Turów

Vorhaben aus dem Umweltbescheid zum Grundwasserschutz

Unter den Maßnahmen, die im Umweltbescheid für das Bergwerk Turów festgelegt wurden, befinden sich viele aus dem Bereich des Wasserschutzes. In dieser Hinsicht sind alle geplanten Investitionsaufgaben bereits umgesetzt worden. Eins der bereits abgeschlossenen Vorhaben ist eine im südlichen Teil des Bergwerks befindliche unterirdische Filterwand, die mit dem Ziel errichtet wurde, die potenziellen Auswirkungen des Tagebaus in Turów auf die tschechischen Wasserressourcen zu begrenzen.

Die unterirdische Barriere ist ca. 1.100 m lang, ihre Tiefe reicht von 65 bis 117 m, und die Ergebnisse der über ein Jahr lang durchgeführten Messungen in den Überwachungsbohrungen in der Nähe der Barriere zeigen einen Anstieg des Grundwasserspiegels von bis zu +4,64 m. Die Wahl des Standortes für die unterirdische Filterwand war durch die geologische Struktur des Zittauer Beckens bedingt. Gemäß den Auflagen des Umweltbescheids hat sich das Bergwerk Turów außerdem verpflichtet, der Tschechischen Republik in regelmäßigen Abständen die Ergebnisse der Messungen von Piezometern zu übermitteln, die den Betrieb der Filterwand überwachen.

In einem weiteren Schritt wird das Bergwerk Turów auf der Grundlage der aktuellen Grundwasserstände an allen Messstellen, der Oberflächenwasserströme, der Infiltration, der Wasserentnahmen und der Entwässerung sein hydrogeologisches Modell für 2015 aktualisieren, das die tatsächlichen hydrologischen Verhältnisse in diesem Gebiet möglichst objektiv wiedergibt. Diese Aufgabe ist bereits in der Umsetzungsphase.

Vorhaben aus dem Umweltbescheid zur Luftreinhaltung

Eine weitere relevante Maßnahme, die im Rahmen des Umweltbescheids getroffen wird und dazu dient, die Auswirkungen des Bergwerks Turów auf die Umwelt zu minimieren, ist die Durchführung von Aufgaben zur Luftreinhaltung, einschließlich der Verringerung der Staubemissionen. Hierzu gehören organisationstechnische Maßnahmen ebenso wie millionenschwere Investitionsaufgaben.

Bislang werden alle Meilensteine fristgerecht umgesetzt. So wurde unter anderem das Luftqualitätsüberwachungssystem im Bereich des Kohlebunkers erweitert und ein Steuerungssystem für den Betrieb dieser Anlage implementiert. Auf der Grundlage der durch das System erhobenen Daten kann die richtige Betriebsart des Kohlebunkers gewählt werden, einschließlich der Möglichkeit, ihn zur Reduzierung der Staubemissionen kurzzeitig abzuschalten.

Außer dem Kohlebunker führt das Bergwerk Turów ein weiteres aufwendiges Vorhaben durch, nämlich die Installation von Windschutzwänden auf der gesamten Länge des Bunkers. Entsprechend den Vorgaben im Umweltbescheid soll die Abschirmung 18 m hoch und mindestens 700 m lang auf der Nordostseite und 800 m auf der Südwestseite sein. Bislang wurden im Rahmen des Umweltbescheids abgedichtete Einhausungen und Sprinkleranlagen innerhalb der Umschlaganlagen verwendet, die potenzielle Quellen für Staubemissionen in die Luft waren. Außerdem werden als kontinuierliche Maßnahme - in Verbindung mit der internen und unabhängigen Überwachung der Luftqualität durch die Behörden der Generalinspektion für Umweltschutz - die Straßen innerhalb des Bergwerksgeländes besprüht.

In den Bereichen des Bergwerks Turów, in denen die Bergbautätigkeit eingestellt wurde, werden Rekultivierungsarbeiten durchgeführt, um die umgewandelten Bodenstrukturen vor Staubemissionen zu schützen. Letztlich sollen die Rekultivierungsarbeiten innerhalb der Abbauhohlräume zur Wiederherstellung der ursprünglichen Natur- und Umweltwerte in den umgestalteten Bergbaugebieten führen.

Außerdem wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h für Fahrzeuge auf dem Bergwerksgelände eingeführt, um Staubaufwirbelungen zu begrenzen. 

Nach allen abgeschlossenen Investitionen werden Ausführungsanalysen erstellt, deren Ergebnisse ebenso wie die Ergebnisse der Überwachung den Regierungsbehörden und den tschechischen Partnern mitgeteilt werden.

Vorhaben aus dem Umweltbescheid zum Lärmschutz

Die Verringerung der Lärmemissionen ist einer der prioritären Maßnahmenfelder, die in unserem Umweltbescheid festgelegt wurden, um die Auswirkungen des Bergwerks Turów auf seine Umgebung zu minimieren. Die Maßnahmen im Bereich des Lärmschutzes werden gemäß dem im Bescheid festgelegten Zeitplan durchgeführt. Dazu gehören Investitionen in neue lärmarme Förderbandtrommeln und eine kontinuierliche Lärmüberwachung. Ihre Ergebnisse werden den für die Umweltaufsicht zuständigen Regierungsbehörden und den tschechischen Partnern zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der grundlegenden Investitionsmaßnahmen wurden die Tragrollen der Basismaschinen und Förderbandstrecken durch geräuscharme Baugruppen ersetzt, die im Vergleich zu den älteren Tragrollen geringere Schallemissionen erzeugen. Um die Lärmemissionen besser kontrollieren zu können, wurde außerdem ein System zur Steuerung der Geschwindigkeit der Förderbänder eingerichtet, und es werden Lärmschutzwände errichtet. Um das akustische Klima des nahe gelegenen deutschen Dorfes Drausendorf zu schützen, wurde mit dem Bau eines Schallschutz-Erdwalls begonnen. Nach der Umsetzung werden für die einzelnen Aufgaben Ausführungsanalysen durchgeführt, einschließlich einer Wirksamkeitsbewertung, und die Ergebnisse werden den Behörden der regionalen Umweltdirektion und teilweise der Tschechischen Republik zur Verfügung gestellt.

Außerdem wurden auf Teilen der Förderbänder Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt und die Betriebszeiten einiger Maschinen und Anlagen reduziert. Einer der Bandabsetzer im südwestlichen Teil des Bergwerks wird auf Wunsch der deutschen Seite in den Nachtstunden zusammen mit den dazugehörigen Förderbandanlagen abgeschaltet. Auch die Funktionstüchtigkeit der Maschinen und Anlagen wird laufend überprüft, insbesondere der Umweltschutzeinrichtungen - Lärmschutzwände, Förderbandeinhausungen, Antriebsstationen und Tragrollen.

Vorhaben aus dem Umweltbescheid zur Bodensanierung und zum Umweltschutz

Das Bergwerk Turów erschließt sukzessiv seit Mitte des letzten Jahrhunderts umgewandelte Flächen und forstet sie auf. Im Jahr 2008 schloss das Bergwerk die Rekultivierung seiner Außenhalde ab und pflanzte insgesamt rund 22 Millionen Bäume auf der Oberfläche. Das Gelände der ehemaligen Außenhalde wurde dem Forstamt (Lasy Państwowe) übergeben und ist nun ein für die Gemeinde Bogatynia wertvoller Waldkomplex, der sich harmonisch in die umliegende Landschaft einfügt. Diese Aktivitäten haben einen wesentlichen Beitrag zur biologischen Vielfalt in diesem Gebiet geleistet. Heute weist das postindustrielle Gebiet des Bergwerks Turów eine reiche Fauna und Flora mit seltenen Arten auf, unter denen auch natürlich wachsende Eiben zu finden sind. Dank der bisherigen Anpflanzungen ist der Waldanteil in der Gemeinde Bogatynia von 27 auf fast 30 Prozent gestiegen. Gemäß dem Bescheid ist die Rekultivierung der bereits von den Bergbauarbeiten ausgeschlossenen Bergwerksgelände so durchzuführen, dass in der Endphase der Rekultivierung ein Ausgleich für die Anpflanzungen von mindestens 2:1 erreicht wird - zwei neue Bäume für einen gefällten Baum.

Gemäß den Auflagen des Umweltbeschlusses führt das Bergwerk Turów mit Rücksicht auf den natürlichen Rhythmus der Natur während der Brutzeit der Vögel, d. h. vom Ende Februar bis zum 15. September, keine Baumfällarbeiten auf seinem Gelände durch. Darüber hinaus wird das Bergwerk in Zusammenarbeit mit Fachleuten vorausschauend und mit großer Sorgfalt auf die natürlichen Ressourcen achten, um die biologische Vielfalt so weit wie möglich zu erhalten. Das bedeutet, dass die Fachleute aufzeigen, wie mit den auf dem Bergwerksgelände vorkommenden Arten, einschließlich möglicher geschützter Arten, umzugehen ist.

kwbt_56-5_mln_zl_na_realizacje_infw_dos_de.jpg
kwbturow_site