Kopalnia Turów na bieżąco wypełnia zobowiązania z decyzji środowiskowej, wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, poprzez realizację szeregu inwestycji i działań proekologicznych ograniczających jej wpływ na pobliskie tereny Polski, Czech i Niemiec. Na wszystkie działania kopalni wynikające decyzji środowiskowej przeznaczono do tej pory ok. 56,6 mln zł.

Decyzja środowiskowa jest decyzją administracyjną, której zadanie polega na takim ukształtowaniu danej działalności, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu wpłynęła na stan środowiska naturalnego. W trakcie starań Kopalni Turów o decyzję środowiskową do 2044 r., zgodnie z polskim i europejskim prawem kopalnia intensywnie współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu kopalni na środowisko. W ramach uzgodnień treści raportu środowiskowego odbyły się liczne spotkania ze stroną czeską i niemiecką, w tym z udziałem mieszkańców rejonów przygranicznych. Kopalnia odpowiedziała również na kilka tysięcy pytań - głównie od organizacji ekologicznych. Zarówno Czechy jak i Niemcy zgodziły się na określone środki i inwestycje minimalizujące oddziaływanie Kopalni Turów na pobliskie tereny, podpisując w 2019 r. protokoły z uzgodnień transgranicznych. Warunki zawarte w protokołach transgranicznych zostały na wprost przeniesione do decyzji środowiskowej.

Kopalnia Turów na bieżąco wypełnia zapisy decyzji środowiskowej poprzez realizację inwestycji i działań proekologicznych ograniczających jej wpływ na sąsiadujące z nią tereny przygraniczne. Można wśród nich wskazać działania z obszaru ochrony wód, powietrza, ochrony przed hałasem, rekultywacji oraz nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska. Do tej pory Kopalnia Turów na realizację decyzji środowiskowej przeznaczyła ok. 56,6 mln zł. Jedną z zakończonych już inwestycji jest podziemny ekran przeciwfiltracyjny wybudowany w celu ograniczenia potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na czeskie zasoby wodne. Testy skuteczności podziemnej bariery potwierdzają, że jest w pełni funkcjonalna i skuteczna. W otworach kontrolnych zlokalizowanych na południe od kopalni, czyli od strony polsko-czeskiej granicy, odnotowywane są wzrosty poziomu zwierciadeł wód podziemnych nawet o 4,64 metra.

Kopalnia Turów nie jest jedynym obiektem, który może mieć wpływ na poziom wód w górotworze na czeskich terenach przygranicznych. Wrażliwość ujęcia wody w czeskiej wsi Uhelna zależy m.in. od zasilania atmosferycznego, utrzymania reżimu eksploatacji czyli ilości wypompowywanej wody w stosunku do zasobności ujęcia, a także drenażu jego zasobów przez czeską żwirownię Grabstejn, sąsiadującą z ujęciem. Dane z tego obiektu, tak ważne do aktualizacji modelu hydrogeologicznego tego rejonu, mimo licznych próśb nie zostały w pełni przekazane stronie polskiej. Wspomniane zasilanie atmosferyczne, a mówiąc ściślej jego brak spowodowany suszą, jest kluczową kwestią w niezależnym opracowaniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2020 r., przygotowanym na podstawie trzydziestoletniego okresu obserwacji obszaru granicznego z Republiką Czeską, w tym Kopalni Turów.

Ponadto budowane są ekrany akustyczne i przeciwpyłowe, instalowane są nowoczesne systemy monitoringu środowiskowego, krążniki na taśmach wymieniane są na cichobieżne i na bieżąco prowadzone są nowe nasadzenia dzięki czemu wskaźnik lesistości w Gminie Bogatynia wzrósł z 27 do 30 proc.

Więcej o inwestycjach i działaniach realizowanych przez Kopalnię Turów w poszczególnych komponentach środowiska w ramach decyzji środowiskowej można przeczytać na stronie internetowej: https://kwbturow.pgegiek.pl/decyzja-srodowiskowa.

kwbt_56-5_mln_zl_na_realizacje_infw_dos.jpg

Effective implementation of the environmental decision by the Turów Mine

The Turów mine continuously fulfils its obligations under the environmental decision - issued by the General Director of Environmental Protection - by implementing a number of investments and pro-environmental activities limiting its impact on the nearby areas of Poland, Czechia and Germany. Approximately PLN 56.6 million has been spent to date on all of the mine's activities resulting from the environmental decision.

An environmental decision is an administrative decision whose task is to shape a given activity in such a way that it affects the environment as little as possible. In the course of the Turów Mine's efforts to obtain an environmental decision valid until 2044, in accordance with Polish and European law the mine cooperated intensively with the Czech and German sides on the report on the mine's impact on the environment. As part of the agreement of the content of the environmental report, numerous meetings were held with the Czech and German sides, including the ones with the participation of residents of border areas. The Turów Mine also answered several thousand questions - mainly from environmental organisations. Both Czechia and Germany have agreed to certain measures and investments minimising the impact of the Turów Mine on nearby areas by signing transboundary agreement protocols in 2019. The conditions contained in the transboundary protocols were directly transferred into the environmental decision.

The Turów mine complies with the provisions of the environmental decision on an ongoing basis through the implementation of investments and pro-environmental measures limiting its impact on the neighbouring border areas. These include activities in the area of water protection, air protection, noise protection, reclamation and modern technologies for environmental protection. To date, the Turów Mine has allocated approximately PLN 56.6 million for the implementation of the environmental decision. One of the investments already completed is an underground anti-filtration screen built to limit the potential impact of the Turów opencast on the Czech water resources. Tests on the effectiveness of the underground barrier confirm, that it is fully functional and effective. In control boreholes located to the south of the mine, i.e. on the side of the Polish-Czech border, increases in the groundwater table level by even up to 4.64 metres have been recorded.

The Turów mine is not the only facility that can affect the water table in the Czech border areas. The sensitivity of the water intake in the Czech village of Uhelna depends, among others, on atmospheric recharge, the maintenance of the exploitation regime, i.e. the amount of pumped water in relation to the abundance of the intake, and the drainage of its resources by the Grabštejn gravel mine in Czechia, adjacent to the intake. Data from this facility - so important for updating the hydrogeological model of the area - were not fully provided to the Polish side despite numerous requests. The aforementioned atmospheric recharge, or to be more precise, the lack of it due to drought, is a key issue in an independent study by the Institute of Meteorology and Water Management of 2020, prepared on the basis of a 30-year observation period of the border area with Czechia, including the Turów Mine.

In addition, noise and dust screens are being built, modern environmental monitoring systems are being installed, the belt conveyor pulleys are being replaced with the low-noise ones and new plantings are being carried out on an ongoing basis, thanks to which the forest cover rate in the Bogatynia Municipality has increased from 27 to 30 per cent.

More about the investments and activities carried out by the Turów Mine in individual environmental components as part of the environmental decision can be read at: https://kwbturow.pgegiek.pl/decyzja-srodowiskowa.

kwbt_56-5_mln_zl_na_realizacje_infw_dos_eng.jpg

Důl Turów důsledně naplňuje podmínky rozhodnutí EIA

Důl Turów průběžně plní své povinnosti vyplývající z rozhodnutí EIA, vydaného polským Generálním ředitelstvím pro ŽP, a to realizací řady investic a environmentálních opatření omezujících dopad důlní činnosti na území Polska, Česka a Německa. Na veškerá opatření uložená rozhodnutím EIA bylo doposud vynaloženo cca 56,6 milionu zlotých.

Rozhodnutí o vlivu záměru na životní prostředí (rozhodnutí EIA) je správní rozhodnutí, jehož smyslem je upravit podnikatelský záměr tak, aby co nejméně ovlivňoval životní prostředí. Ve snaze dolu Turów získat rozhodnutí EIA na období do roku 2044 probíhala podle polského a evropského práva intenzivní spolupráce s českou a německou stranou na přípravě Zprávy o vlivu dolu na životní prostředí. Během projednávání znění Zprávy EIA proběhla řada jednání s českou a německou stranou, a to i za účasti obyvatel příhraničních oblastí. Důlní společnost reagovala na několik tisíc dotazů, především ekologických organizací. Česko i Německo podepsáním protokolů se závěry přeshraničního projednávání v roce 2019 odsouhlasily vynaložení určených finančních prostředků a provedení opatření s cílem minimalizovat dopady dolu Turów na okolní oblasti. Podmínky obsažené v závěrečných protokolech byly následně zahrnuty do rozhodnutí EIA.

Důl Turów průběžně plní podmínky rozhodnutí EIA vynakládáním investic a realizací environmentálních opatření omezujících dopady těžby na příhraniční oblasti sousedních států. Patří mezi ně opatření v oblasti ochrany vod, ovzduší, ochrany proti hluku, provádění rekultivací a zavádění moderních technologií na ochranu životního prostředí. Důl Turów vyčlenil k dnešnímu dni na realizaci těchto opatření přibližně 56,6 milionu zlotých. Jednou z již dokončených investic je podzemní antidrenážní bariéra, vybudovaná ve snaze omezit potenciální vliv povrchového dolu Turów na české vodní zdroje. Testy účinnosti této podzemní bariéry potvrzují,že je plně funkční a účinná. V kontrolních vrtech umístěných jižním směrem, tj. kolem hranice s ČR, bylo zaznamenáno zvýšení hladiny podzemní vody až o 4,64 metru.

Důl Turów není jediným provozem, který může ovlivňovat hladinu podzemní vody v českém pohraničí. Vydatnost vodního zdroje v místní části Uhelná ovlivňují atmosférické srážky, provozní režim jímání vody, tj. množství čerpané vody ve vztahu k vydatnosti zdroje, a taktéž odvodnění (drenáž) zdroje štěrkopískovnou Grabštejn, která s jímáním sousedí. Údaje z tohoto provozu, tak důležité pro aktualizaci hydrogeologického modelu oblasti, nebyly polské straně přes četné žádosti v plném rozsahu poskytnuty. Zmíněné atmosférické doplňování, přesněji řečeno jeho absence v důsledku sucha, je klíčovým faktorem nezávislé studie Institutu meteorologie a vodního hospodářství z roku 2020, zpracované na základě třicetiletého sledování oblasti dotýkající se České republiky, zahrnující plochu dolu Turów.

Dále vznikají protihlukové a protiprachové zábrany, instalujeme moderní systémy monitorování životního prostředí, vyměňujeme válečky dopravníků za tichoběžné, průběžně probíhá nová výsadba, díky čemuž se lesnatost v obci Bogatynia zvýšila z 27 na 30 procent.

Více o investicích a opatřeních prováděných dolem Turów pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí na základě rozhodnutí EIA se můžete dovědět na adrese: https://kwbturow.pgegiek.pl/decyzja-srodowiskowa.

kwbt_56-5_mln_zl_na_realizacje_infw_dos_cz.jpg

Erfolgreiche Umsetzung des Umweltbescheids durch das Bergwerk Turów

Durch die Umsetzung einer Reihe von umweltfreundlichen Vorhaben und Maßnahmen, mit denen die Auswirkungen auf die umliegenden Gebiete in Polen, der Tschechischen Republik und Deutschland begrenzt werden sollen, erfüllt das Bergwerk Turów laufend seine Verpflichtungen aus dem vom Generaldirektor für Umweltschutz ausgestellten Umweltbescheid. Bislang wurden rund 56,6 Mio. PLN für alle aus dem Umweltbescheid resultierenden Maßnahmen des Bergwerks aufgewendet.

Ein Umweltbescheid ist eine Verwaltungsentscheidung, deren Aufgabe es ist, die betreffende Tätigkeit so zu gestalten, dass sie möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt hat. Im Zuge der vom Bergwerk Turów unternommenen Bemühungen, bis 2044 einen Umweltbescheid gemäß polnischem und europäischem Recht zu erhalten, hat das Bergwerk mit den tschechischen und deutschen Partnern am Umweltverträglichkeitsbericht des Bergwerks intensiv zusammengearbeitet. Im Rahmen der Abstimmungen über den Inhalt des UVB wurden zahlreiche Gespräche mit der tschechischen und deutschen Seite durchgeführt, auch unter Beteiligung von Anwohnern der Grenzgebiete. Das Bergwerk beantwortete auch mehrere tausend Fragen - hauptsächlich von Umweltorganisationen. Sowohl die Tschechische Republik als auch Deutschland haben angemessene Maßnahmen und Vorhaben vereinbart, um die Auswirkungen des Bergwerks Turów auf die umliegenden Gebiete zu minimieren, und im Jahr 2019 Protokolle über grenzüberschreitende Vereinbarungen unterzeichnen. Die in den grenzüberschreitenden Protokollen enthaltenen Auflagen wurden direkt in den Umweltbescheid übernommen.

Das Bergwerk Turów erfüllt laufend die Bestimmungen des Umweltbeschlusses durch die Umsetzung von umweltfreundlichen Vorhaben und Maßnahmen, die die Auswirkungen des Bergwerks auf die benachbarten Grenzgebiete begrenzen. Hierbei sind auch insbesondere Maßnahmen in den Bereichen Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Bodensanierung und moderne Technologien für den Umweltschutz zu nennen. Bis heute hat das Bergwerk Turów etwa 56,6 Mio. PLN für die Umsetzung des Umweltbescheids aufgewendet. Eins der bereits abgeschlossenen Vorhaben ist eine unterirdische Filterwand, die mit dem Ziel errichtet wurde, die potenziellen Auswirkungen des Tagebaus in Turów auf die tschechischen Wasserressourcen zu begrenzen. Tests zur Wirksamkeit der unterirdischen Barriere bestätigen, dass sie voll funktionsfähig und effektiv ist. In den südlich des Bergwerks, d. h. auf der Seite der polnisch-tschechischen Grenze, befindlichen Kontrollbohrungen wurde sogar ein Anstieg des Grundwasserspiegels um bis zu 4,64 m festgestellt.

Das Bergwerk Turów ist nicht die einzige Anlage, die den Grundwasserspiegel im Gebirge der tschechischen Grenzgebiete beeinflussen kann. Die Empfindlichkeit der Grundwasserfassung in der tschechischen Gemeinde Uhelna hängt unter anderem von der atmosphärischen Anreicherung, der Aufrechterhaltung eines bestimmten Nutzungsregimes, d. h. der gepumpten Wassermenge im Verhältnis zu den Kapazitäten der Wasserfassung, und der Drainage ihrer Ressourcen durch die tschechische Kiesgrube Grabstejn ab, die an die Anlage angrenzt. Die Daten von diesem Standort, die für die Pflege des hydrogeologischen Modells dieser Region so wichtig sind, wurden der polnischen Seite trotz zahlreicher Anfragen nicht vollständig zur Verfügung gestellt. Die oben erwähnte atmosphärische Anreicherung, oder genauer gesagt, ihr durch Trockenheit bedingtes Fehlen, ist ein zentrales Thema in der unabhängigen Studie des Instituts für Meteorologie und Wasserwirtschaft von 2020,die auf der Grundlage einer dreißigjährigen Beobachtungsperiode des Grenzgebiets zur Tschechischen Republik, einschließlich des Bergwerks Turów, ausgearbeitet wurde.

Darüber hinaus werden Lärm- und Staubschutzwände gebaut, moderne Umweltüberwachungssysteme installiert, die Förderbandtrommeln durch lärmarme Bauteile ersetzt und laufend neue Anpflanzungen vorgenommen, wodurch der Waldanteil in der Gemeinde Bogatynia von 27 auf 30 Prozent gestiegen ist.

Mehr Informationen über die Vorhaben und Maßnahmen, die vom Bergwerk Turów im Rahmen des Umweltbescheids in den verschiedenen Umweltkomponenten umgesetzt werden, finden Sie auf der Website: https://kwbturow.pgegiek.pl/decyzja-srodowiskowa.

kwbt_56-5_mln_zl_na_realizacje_infw_dos_de.jpg
kwbturow_site