Trwa zbieranie podpisów wśród mieszkańców powiatów Zgorzeleckiego, Bolesławieckiego i Lubańskiego, którzy sprzeciwiają się działaniom strony czeskiej zmierzającym do likwidacji Kopalni i Elektrowni Turów. Grupa PGE wspiera te działania podkreślając, że turoszowski kompleks energetyczny jest jednym z kluczowych elementów polskiego systemu energetycznego, działa na podstawie przyznanej zgodnie z prawem koncesji, spełnia wszystkie normy środowiskowe i zapewnia miejsca pracy tysiącom mieszkańców regionu. 

„Szanowna Pani Przewodnicząca, my mieszkańcy Ziemi Bolesławieckiej, Lubańskiej i Zgorzeleckiej, z ogromnym niepokojem śledzimy nasilające się od jakiegoś czasu ataki ze strony naszych czeskich sąsiadów, wspieranych głównie przez różnego rodzaju organizacje ekologiczne z Czech, które to działania mają doprowadzić do zamknięcia kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów” – tak zaczyna się petycja mieszkańców do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Mieszkańcy regionu wyrażają w niej zaniepokojenie działaniami strony czeskiej, która kwestionuje zasadność działania Kopalni i tym samym Elektrowni Turów, w których zatrudnionych jest około 5 tysięcy mieszkańców regionu. Ponadto zwracają uwagę, że w firmach działających na rzecz kompleksu pracuje kolejne 10 tysięcy osób.

Żądania strony czeskiej, zmierzające do odebrania koncesji i wygaszenia działalności kompleksu w Turowie w ciągu 10 lat, są bezpodstawne. Zwłaszcza, że w bliskim sąsiedztwie w Czechach i Niemczech funkcjonują znacznie większe kopalnie węgla brunatnego – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Wypełniamy unijne dyrektywy dotyczące ochrony środowiska, dostosowujemy nasze elektrownie i kopalnie do coraz bardziej rygorystycznych norm, działamy na podstawie legalnie przyznanej koncesji, a wszystkie nasze działania są zgodne z prawem.Wielokrotnie podkreślałem, że szybkie odejście odwęgla nie jest możliwe ze względów technicznych, ekonomicznych, a przede wszystkim społecznych.

Oczekiwanie, że mamy jako jedyni w Europie zlikwidować kopalnie węgla brunatnego w ciągu 10 lat, podczas gdy inne – bogatsze od Polski kraje – mają na to znacznie więcej czasu, jest nieuzasadnione i niesprawiedliwe – mówi Anna Zalewska poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

W akcję w obronie kopalni i elektrowni, należących do Grupy PGE, zaangażowali się Pracownicy i ich rodziny, związkowcy i samorządowcy. Podpisy zbierane są również w parafiach i przez harcerzy. 

Podpisy zbierane są ponad podziałami, bo każdy zdaje sobie sprawę, że zamknięcie kompleksu Turów groziłoby katastrofą społeczną. Gdybyśmy musieli zamknąć teraz cały kompleks, bez pracy zostałoby w rejonie Turowa ponad 15 tysięcy osób związanych zawodowo z kopalnią i elektrownią, a łącznie z ich rodzinami to około 60 tysięcy osób. Nie możemy do tego dopuścić i będziemy podnosić ten temat zarówno po stronie rządowej, jak i na forum europejskim. Zmiana krajowego miksu energetycznego musi odbywać się z poszanowaniem zarówno środowiska, jak i ludzi i ich miejsc pracy – mówi Anna Zalewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Petycja mieszkańców powiatów związanych z działalnością kompleksu Turów jest odpowiedzią na skargę podpisaną przez mieszkańców Kraju Libereckiego w sprawie zamknięcia kopalni Turów złożonej w Parlamencie Europejskim. W petycji strony polskiej zaakcentowany został aspekt społeczny, zwrócono w niej także uwagę na funkcjonujące w Czechach i Niemczech znacznie większe kopalnie węgla brunatnego. Mieszkańcy chcą ją złożyć na ręce Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej.

W marcu Kopalnia Turów otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat, a równolegle stara się przedłużenie koncesji do 2044 roku, czyli do całkowitego wyczerpania pokładów węgla. Po 2044 roku, zgodnie z polityką zielonego ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi rekultywacji. W ramach odnowionej w 2020 r. koncesji, Kopalnia Turów prowadzi swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w starej koncesji z 1994 r.

Przedłużenie pracy Kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę Elektrowni Turów, a tym samym pewne dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych do 2044 roku. 

***

Informacje dodatkowe

 

Konsultacje społeczne

W ramach procesu koncesyjnego został opracowany szczegółowy raport środowiskowy, w którym zawarto analizy dotyczące przewidywanego oddziaływania i przede wszystkim określające niezbędne środki minimalizujące potencjalny wpływ prowadzonej działalności. Udzielono odpowiedzi na kilka tysięcy zgłoszonych uwag i wniosków, a uczestnicy postępowania, a także osoby nim zainteresowane, uzyskali niezbędne informacje we wszystkich kwestiach wzbudzających wątpliwości.

Zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i unijnego, w procedurze oceny oddziaływania na środowisko uczestniczyli przedstawiciele organów administracji, społeczeństwo, a także kraje sąsiadujące, czyli Republika Czeska i Republika Federalna Niemiec. W ramach tej procedury składane były sprzeciwy.

Kierując się zasadą dobrych praktyk PGE GiEK zorganizował dodatkowe, nieobjęte przepisami prawa spotkania z mieszkańcami Czech jesienią 2019 r. w miejscowościach Chotyne i Uhelna, podczas których  rozmawiano o środkach jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne. Ponadto, również poza standardową procedurą wymaganą przepisami prawa, w pierwszej połowie 2019 r. odbyły się także spotkania z mieszkańcami Opolna-Zdroju.

 

Ochrona wody

Spółka PGE GiEK, w ramach ubiegania się o przedłużenie koncesji do roku 2044 r. zobligowana jest do uzyskania tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (poprzedzającej wydanie koncesji) złożony został przez PGE GiEK już w 2015 r., a procedura oceny oddziaływania na środowisko kontynuacji eksploatacji złoża Turów trwała niemal 5 lat. Przedmiotową decyzję wydał 21 stycznia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja nakłada na Kopalnię Turów konkretne obowiązki, w tym realizację szeregu inwestycji ograniczających jej odziaływanie na środowisko. Są to tzw. środki minimalizujące oddziaływanie.

Przedmiotem procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnień transgranicznych było również oddziaływanie Kopalni Turów na zasoby wodne przy granicy czeskiej. Poziom wód podziemnych jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć pomiarowa obejmuje 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej. Wyniki badań specjalistów potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej. W celu ochrony jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej, na które Kopalnia Turów może mieć oddziaływanie, podjęto działania nad opracowaniem i wdrożeniem ekranu podziemnego, który powstanie na głębokości około 60-110 m i który zabezpieczy potencjalny przepływ wody z terenu Uhelnej w kierunku odkrywki. Skuteczność ekranu będzie na bieżąco monitorowana przez szczegółowy, polsko-czeski system monitoringu.

 

***

Dodatkowe informacje dla mediów:

biuro.prasowe@gkpge.pl

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

PGE supports the action of residence in defence of the Turów Mine and Power Plant

Signatures are being collected among the inhabitants of the counties of Zgorzelec, Bolesławiecki and Lubański, who oppose the efforts of the Czech to liquidate the Turów Mine and Power Plant. The PGE Group supports these activities by emphasizing that the Turoszów energy complex is one of the key elements of the Polish energy system, operates on the basis of a license granted in accordance with the law, as well as meets all environmental standards and provides jobs for thousands of inhabitants of the region. 

“Dear Madam President, we, the inhabitants of the Bolesławiec, Lubań and Zgorzelec areas, are following with great concern the escalating attacks from our Czech neighbours for some time, supported mainly by various ecological organizations from Czechia, which are to close the mining and extraction complex Turów energy plant” – this is how the petition of the residents to the President of the European Commission Ursula von der Leyen begins. Inhabitants of the region express their concern about the actions of the Czech side, which questions the legitimacy of the operation of the Mine and thus Turów Power Station, which employs about 5 000 inhabitants of the region. Moreover, they note that another 10 000 people work in the companies operating for the complex.

The claims of the Czech side, seeking to withdraw the license and to terminate the operation of the Turów complex within 10 years, are unfounded. Much larger brown coal mines operate in close proximity in Czechia and Germany – says Wojciech Dąbrowski, president of the board of PGE Polska Grupa Energetyczna. – We comply with EU environmental directives, adapt our power plants and mines to increasingly stringent standards, operate on the basis of a legally granted license, and all our activities are lawful. I have repeatedly emphasized that a rapid departure from coal is not possible for technical, economic and, above all, social reasons.

The expectation that we are the only ones in Europe to close down lignite mines within 10 years, while other countries - richer than Poland – have much more time for this, is unjustified and unfair – says Anna Zalewska, Member of the European Parliament, member of the Environment Protection Commission Natural, Public Health and Food Safety.

The employees and their families, trade unionists and local government officials were involved in the defence of the mines and power plants belonging to the PGE Group. Signatures are also collected in parishes and by scouts. 

Signatures are collected above divisions, because everyone is aware that closing the Turów complex would be a social disaster. If we had to close the entire complex now, over 15 000 people professionally connected with the mine and power plant in Turów would be dismissed, in total the number amounts to around 60 000 people with their families. We cannot allow this and we will raise this topic both on the government side and on the European forum. Changing the national energy mix must be done with respect for both the environment and people and their jobs – says Anna Zalewska, Member of the European Parliament.

The petition of the residents of the counties related to the operation of the Turów complex is a response to a complaint signed by residents of the Liberec Region regarding the closure of the Turów mine lodged in the European Parliament. In the petition of the Polish side, the social aspect was emphasized, and it also highlighted the much larger brown coal mines operating in Czechia and Germany. The residents want to submit it to Ursula von der Leyen, President of the European Commission.

In March, the Turów Mine received an extension of the mining license for six consecutive years, and in parallel is trying to extend the license until 2044, i.e. until all coal deposits are exhausted. After 2044, in accordance with the green policy of the European Union, the areas of the Turoszów energy complex will undergo a reclamation process. As part of the license renewed in 2020, the Turów Mine conducts its mining activities in the mining area reduced by more than half compared to the area specified in the old license from 1994.

The extension of the operation of the Turów Mine guarantees further operation of the Turów Power Plant, and thus reliable power supply to over 3 million households. 

***

Additional information

 

Public consultation

As part of the concession process, a detailed environmental report has been developed, which contains analyses of the expected impact and, above all, determining the necessary measures to minimize the potential impact of the business. Responses to several thousand comments and motions were submitted, and participants in the proceedings, as well as persons interested in it, obtained the necessary information on all matters raising doubts.

In accordance with the requirements of national and EU law, representatives of administrative bodies, the public, as well as neighbouring countries, i.e. Czechia and the Federal Republic of Germany, participated in the environmental impact assessment procedure. As part of this procedure, objections were raised.

Guided by the principle of good practices, PGE GiEK organized additional, not covered by law, meetings with the residents from Czechia in autumn 2019, in Chotyne and Uhelna, during which they discussed the measures that would be taken to eliminate the potential impact of the Turoszów strip mine on the border areas. What is more, in addition to the standard procedure required by law, in the first half of 2019 meetings were also held with the inhabitants of Opolno-Zdrój.

Water conservation

As part of applying for the extension of the license until 2044, PGE GiEK is obliged to obtain the so-called decisions on environmental conditions. The application for issuing an environmental decision (preceding the issuing of the concession) was submitted by PGE GiEK in 2015, and the procedure of assessing the environmental impact of continuing the exploitation of the Turów deposit lasted almost 5 years. The decision was issued on January 21, 2020 by the Regional Director for Environmental Protection in Wrocław, following an environmental impact assessment procedure. The decision imposes specific obligations on the Turów Mine, including the implementation of a number of investments limiting its environmental impact. They are so-called measures to minimize the impact.

The impact of the environmental impact assessment procedure and cross-border arrangements was also the impact of the Turów Mine on water resources at the Czech border. The groundwater level has been monitored for many years by Polish-Czech and Polish-German teams of specialists. The measurement network includes 550 sites for measuring the groundwater table, of which over 150 belongs to the Polish-Czech and Polish-German measuring network. Expert research results confirm that the mine does not cause dehydration in drinking water intakes. In order to protect the only drinking water intake in Uhelna that could be affected by the Turów Mine, actions were taken to develop and implement an underground screen that will be built at a depth of about 60-110 m and which will secure the potential flow of water from the Uhelna area towards the strip mine. Screen effectiveness will be monitored on an ongoing basis by a detailed Polish-Czech monitoring system.

PGE podporuje hnutí občanů na obranu Dolu a Elektrárny Turów

Probíhá podpisová akce mezi obyvateli okresu Zgorzelec, Bolesławiec a Lubań, kteří takto vyjadřují nesouhlas s aktivitami české strany, jejichž účelem je likvidace Dolu a Elektrárny Turów. Skupina PGE toto hnutí podporuje a zdůrazňuje, že turoszowský energetický komplex je jedním z klíčových prvků polského energetického systému s licenčním právem, splňuje všechny environmentální normy a zajišťuje zaměstnání pro tisíce obyvatel tohoto regionu. 

dul-a-elektrarna-turow-zamestnanost.jpg

„Vážená paní předsedkyně, my, obyvatelé bolesławieckého, lubańského a zgorzeleckého kraje s velkým znepokojením už jistou dobu sledujeme útoky ze strany našich českých sousedů, podporovaných různými ekologickými organizacemi z České republiky, jejichž aktivity mají za cíl uzavřít těžební a energetický komplex Turów.“ Toto je úvodní text petice obyvatel určený předsedkyni Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Obyvatelé tohoto regionu v ní vyjadřují znepokojení nad aktivitami české strany, která zpochybňuje důvodnost činnosti dolu, potažmo Elektrárny Turów, kde nachází zaměstnání asi 5 000 obyvatel regionu. Upozorňuje navíc na skutečnost, že ve firmách, které spolupracují s tímto komplexem, pracuje dalších 10 000 zaměstnanců.

Požadavek české strany na zrušení licence s cílem uzavřít provoz komplexu Turów do 10 let je neopodstatněný tím spíš, že v blízkém sousedství – v České Republice a v Německu – jsou v provozu podstatně rozsáhlejší doly hnědého uhlí, tvrdí Wojciech Dąbrowski, předseda představenstva PGE Polska Grupa Energetyczna. – Splňujeme unijní směrnice o ochraně životního prostředí, uzpůsobujeme naše elektrárny a doly požadavkům stále přísnějších norem, podnikáme na základě legálně udělené licence a veškeré naše aktivity jsou zákonné. Mnohokrát jsem zdůrazňoval, že zrušení těžby uhlí není možné z technických, ekonomických a zejména sociálních důvodů.

dul-a-elektrarna-turow-obklopeni-okolnimi-zememi.jpg

Představa, že máme jako jediní v Evropě zlikvidovat hnědouhelné doly během 10 let, zatímco jiné státy, které jsou bohatší než Polsko, na to mají mnohem více času, je neopodstatněné a nespravedlivé, řekla Anna Zalewska, poslankyně Evropského parlamentu, členka Komise pro ochranu životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnost potravin.

Do akce na ochranu dolů a elektráren, které jsou součástí Skupiny PGE, se zapojili zaměstnanci spolu s rodinnými příslušníky, odboráři a členy samospráv. Podpisové akce probíhají i na farnostech a podpisy shromažďují rovněž skauti. 

Podpisy jsou sbírány taktéž napříč různými spektry, protože každý si uvědomuje, že uzavřením komplexu Turów by hrozila sociální katastrofa. Kdybychom museli nyní zavřít celý komplex, nezaměstnanost by v regionu Turowa stoupla nad 15 000 osob profesně spojených s dolem nebo elektrárnou a počítáme-li i jejich členy rodiny, tak by to bylo na 60 000 lidí. To nelze dopustit a my budeme na tento problém upozorňovat jak na vládní úrovni, tak na evropském fóru. Změna tuzemských zdrojů energetických dodávek se musí provádět jak s úctou k životnímu prostředí, tak i s úctou k lidem a jejich pracovním místům, uvedla europoslankyně Anna Zalewska.

Petice obyvatel okresů spojených s podnikatelskou činností komplexu Turów je reakcí na stížnost podepsanou obyvateli Libereckého kraje ve věci uzavření dolu Turów zaslanou Evropskému parlamentu. V petici polské strany byl zdůrazněn sociální aspekt a bylo rovněž poukázáno na skutečnost, že rovněž v České republice a v Německu jsou provozovány hnědouhelné doly, a to značně větších rozměrů. Obyvatelé ji chtějí odevzdat do rukou předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové.

dul-turow-mensi-dulni-pole.jpg

V březnu byla Dolu Turów prodloužena těžební licence o dalších šest let a důl se zároveň uchází o prodloužení licence do roku 2044, tedy do úplného vyčerpání uhelného ložiska. Po roce 2044, podle zelené dohody pro Evropu, bude na území turoszowského energetického komplexu zahájen proces rekultivace. V rámci licence obnovené v roce 2020 provádí Důl Turów svoji báňskou činnost na území více než polovinu menším než původní oblast uvedená ve staré licenci z roku 1994.

Prodloužení provozu Dolu Turów zaručuje Elektrárně Turów další činnost, a v důsledku toho budou zajištěny i dodávky elektrického proudu třem milionům domácností do roku 2044. 

 

***

Další údaje

 

Veřejné konzultace

V rámci licenčního procesu byla zpracována podrobná zpráva o vyhodnocení předpokládaných vlivů na životní prostředí, a zejména jsou uvedeny prostředky minimalizující potencionální vliv provozované činnosti. Byla poskytnuta odpověď na několik tisíc připomínek a námětů a účastnící řízení, jakož i zainteresované osoby, získali nezbytné informace o všech otázkách vzbuzujících pochybnosti.

V souladu s tuzemskými a unijními zákony se hodnocení působení na životní prostředí účastnili zástupci správních orgánů, občané, jakož i sousední země – Česká republika a Spolková republika Německo. V rámci této procedury byly vznášeny námitky.

Podle zásady dobré praxe PGE GiEK zorganizoval dodatečné, zákonem nevyžadované, setkání s českými občany na podzim 2019 v Chotyni a Uhelné, kde se hovořilo o opatřeních, která budou učiněna pro eliminaci případného vlivu turoszowského povrchového dolu na příhraniční území. Kromě toho, rovněž mimo standardní postup vyžadovaný zákonem, se v první polovině roku 2019 konala setkání s obyvateli Opolna-Zdroje.

Ochrana vody

Společnost PGE GiEK se v rámci snahy dosáhnout prodloužení licence do roku 2044 zavázala získat tzv. rozhodnutí ve věci vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Žádost o vydání takového rozhodnutí (dříve než vydání licence) podalo PGE GiEK už v roce 2015 a procedura vyhodnocování vlivu na životní prostředí v případě dalšího využívání ložiska Turów trvala téměř pět let. Předmětné rozhodnutí vydal 21. ledna 2020 regionální ředitel ochrany životního prostředí ve Vratislavi po realizaci procedury vyhodnocování vlivu na životní prostředí. Toto rozhodnutí ukládá Dolu Turów konkrétní úkoly, včetně realizace řady investic omezujících její působení na životní prostředí. Jsou to tzv. prostředky minimalizující vliv.

 

Předmětem postupu při vyhodnocování vlivu na životní prostředí a přeshraničních ujednání bylo rovněž působení elektrárny Turów na vodní zdroje u českých hranic. Hladina podzemních vod je již mnoho let monitorována polsko-českými a polsko-německými specializačními týmy. Monitorovací síť má 550 měřicích míst hladiny podzemních vod, z čehož více než 150 patří do polsko-české a polsko-německé sítě měření. Výsledky výzkumů specialistů potvrzují, že důl nepůsobí dehydrataci v jímkách pitné vody. Pro ochranu jediné jímky pitné vody v Uhelné, na níž může mít Důl Turów vliv, byly zahájeny činnosti směřující k vypracování a zavedení podzemní clony, která vznikne v hloubce asi 60 - 110 m a která zajistí potencionální průnik vody z území Uhelné ve směru povrchového dolu. Efektivita této clony bude průběžně sledována přesným polsko-českým monitorovacím systémem.

kwbturow_site