PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, uruchomiła dedykowaną Kopalni i Elektrowni Turów stronę internetową, która zawiera informacje na temat działalności turoszowskiego kompleksu energetycznego w kontekście przedłużonej w tym roku koncesji na wydobycie węgla. Uruchomienie strony to odpowiedź na pojawiające się wątpliwości przeciwników funkcjonowania kompleksu, co do konieczności i legalności jego dalszego funkcjonowania.

Stronę tworzy sześć dedykowanych zakładek, które zawierają syntetyczną treść dotyczącą prowadzonej przez turoszowski kompleks działalności. Główne przekazy zawarte w witrynie to:

 • Kopalnia i elektrownia funkcjonują zgodnie z prawem;
 • 5 procent krajowej energii płynie z Turowa;
 • Kompleks jest dobrym sąsiadem dla Czech i Niemiec;
 • Kompleks jest partnerem lokalnej społeczności;
 • Największy pracodawca w regionie;
 • Kompleks Turów stawia na ciągły rozwój i prośrodowiskowe inwestycje.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy turoszowski kompleks energetyczny, jest odpowiedzialna za wytwarzanie 30 proc. energii elektrycznej w kraju. Pamiętając o realizowanej misji, jaką jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii elektrycznej, podjęliśmy stanowcze działania w obronie kompleksu Turów, co jest równoznaczne z zachowaniem ciągłości pracy elektrowni i kopalni oraz ochroną miejsc pracy. Odważnie patrzymy w przyszłość, dlatego w spółce trwają intensywne prace przygotowawcze do transformacji kompleksu po zakończeniu eksploatacji węgla brunatnego. Poprzez uruchomioną stronę internetową chcemy dotrzeć z pełną informacją na temat prowadzonej działalności – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Potwierdzeniem słuszności argumentów zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów jest niezależna opinia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, z której wynika, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Z 30-letniej obserwacji naukowców wynika także, że górski obszar Worka Żytawskiego, w którym znajduje się turoszowski kompleks energetyczny, jest szczególnie narażony na susze hydrologiczne. Opracowanie zawiera analizę danych i wykonanych obserwacji uzyskanych na podstawie wieloletnich wyników pomiarowych z wielu stacji opadowych i wodowskazowych, zlokalizowanych na terenie Kopalni Turów i w jej sąsiedztwie, po polskiej i czeskiej stronie granicy. Eksperci IMiGW-PIB w opracowaniu podkreślili także, że obecnie suszę należy analizować nie tylko jako zjawisko naturalne, ale jako synergię naturalnych warunków klimatycznych oraz działalności człowieka, wpływającej na obieg wody. Wystąpieniu suszy nie można zapobiec, ale dzięki zrozumieniu mechanizmów jej powstawania można wpływać na ograniczanie jej skutków. Jest to szczególnie istotne w obszarach o intensywnej działalności gospodarczej. Opracowanie IMiGW–PIB zostało udostępnione opinii publicznej.

Kopalnia Turów w marcu otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat; równolegle stara się o przedłużenie koncesji do 2044 roku. Po zakończeniu wydobycia węgla, zgodnie z polityką Zielonego Ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego zostaną poddane rekultywacji. W ramach odnowionej w 2020 r. koncesji, Kopalnia Turów prowadzi swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w koncesji z 1994 r. Starając się o przedłużenie koncesji, spółka PGE GiEK prowadziła wiele działań informacyjnych odnosząc się do wszystkich uwag i zapytań dotyczących dalszego funkcjonowania kopalni oraz jej wpływu na najbliższe otoczenie.

Przedłużenie pracy Kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę Elektrowni Turów, a tym samym pewne dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych. To też gwarancja pracy dla kilku tysięcy osób.

Aktualnie trwa budowa długiego na blisko 1200 metrów ekranu podziemnego, który jest gotowy już w ponad 80 proc. i dodatkowo ma zabezpieczyć ujęcie wody w czeskiej miejscowości Uhelna przed potencjalnym wpływem Kopalni Turów. Wartość inwestycji to ok. 17 milionów zł.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozpoczęła już także przygotowania do transformacji energetycznej regionu zgorzeleckiego poprzez aktywizację działań Południowo-Zachodniego Klastra Energii, który przygotuje w ciągu dwóch kolejnych dekad transformację regionu oraz zajmie się przekwalifikowaniem i kształceniem pracowników dla nowych gałęzi gospodarki.

Przejdź do strony

PGE GiEK is launching a multilingual website www.turow2044.pl, dedicated to the Turów mine and power plant

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a company from the PGE Group, has launched a website dedicated to the Turów Mine and Power Plant, which contains comprehensive information about the activities of the Turoszów power complex in the context of the coal mining license extended this year. Launching the website is a response to the emerging doubts of the opponents of the complex's operation as to the necessity and legality of its further functioning. Website is available in 4 languages: Czech, German, English and Polish.

The website consists of six dedicated tabs that contain synthetic content related to the conducted activity of Turoszów power complex. The main messages on the site are:

 • The mine and power plant operate in accordance with the law,
 • 5 percent of domestic energy flows from Turów
 • The complex is a good neighbor for the Czech Republic and Germany
 • The complex is a partner of the local community
 • The largest employer in the region
 • The Turów complex focuses on continuous development and pro-environmental investments.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, which is the owner of the Turoszów energy complex, is responsible for the production of 30 percent electricity in the country. Bearing in mind the mission we are pursuing, which is to guarantee stable electricity supplies, we have taken decisive steps to defend the Turów complex, which is tantamount to maintaining the continuity of the power plant and mine operations and protecting jobs. We are boldly looking into the future, which is why the company is undergoing intensive preparatory work for the transformation of the complex after the end of brown coal mining. Through the launched website, we want to provide reliable information about our businesssays Wioletta Czemiel-Grzybowska, President of the Management Board of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

An independent opinion of the Institute of Meteorology and Water Management of the National Research Institute, which shows that the weather conditions and not the activity of the Turów Brown Coal Mine have the main impact on the water resources at the Czech border, is a confirmation of the validity of the arguments of the supporters of the operation of the Turów mine and power plant.

The 30-year observation of scientists also proves that the mountain area of Worka Żytawski, where the Turoszów energy complex is located, is particularly vulnerable to hydrological droughts. The study includes an analysis of data and observations made on the basis of long-term measurement results from many rainfall and water gauge stations located in the Turów mine and its vicinity, on the Polish and Czech sides of the border. In the study, the experts of the Institute of Meteorology and Water Management also emphasized that currently the drought should be analyzed not only as a natural phenomenon, but as a synergy of natural climatic conditions and human activity, affecting the water cycle. The occurrence of drought cannot be prevented, but by understanding the mechanisms of its occurrence, it is possible to limit its effects. This is especially important in areas with intensive economic activity. The study of IMiGW-PIB has been made available to the public.

In March, the Turów mine received an extension of its mining license for 6 consecutive years; at the same time it is trying to extend its licence until 2044.

After the end of coal mining, in line with the European Union's Green Deal policy, the areas of the Turoszów energy complex will be reclaimed.

As part of the license renewed in 2020, the Turów Mine conducts its mining activities in the mining area reduced by more than a half in relation to the area specified in the 1994 license. When trying to extend the licence. PGE GiEK carried out many information activities, referring to all comments and questions regarding the further operation of the mine and its impact on the immediate surrounding.

Extending the operation of the Turów Mine guarantees the continued operation of the Turów Power Plant, and thus a reliable supply of electricity to over 3 million households. It is also a guarantee of work places for several thousand people.

Currently, a nearly 1,200-meter-long underground screen is under construction, and it is more than 80 percent ready. Its purpose is to protect the water intake in the Czech town of Uhelna against the potential influence of the Turów mine. The value of the investment is approximately PLN 17 million.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna has also started preparations for the energy transformation of the Zgorzelec region by activating the actions of the South-Western Energy Cluster, which will prepare the transformation of the region over the next two decades and will deal with retraining and training employees for new branches of the economy.

www.turow2044.pl

kwbturow_site