PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalni Węgla Brunatnego Turów ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia zawiadamia, iż w dniach od 26 czerwca do 26 lipca 2023 roku na stronie internetowej Spółki, pod adresem https://kwbturow.pgegiek.pl/Ochronasrodowiska/Rekultywacja został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt planu urządzania lasu dla lasów stanowiących własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PGE GiEK S.A. Oddział Kopalni Węgla Brunatnego Turów na okres gospodarczy od 1.01.2023 r. do 31.12.2032 r.”.

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z poź. zm.) oraz z treścią ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z póź. zm.). W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu planu urządzenia lasu. Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 26 lipca 2023 r. na adres: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalni Węgla Brunatnego Turów
ul. Górników Turowa 1
59-916 Bogatynia

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę Projektu planu urządzenia lasu, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

kwbturow_site