Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy przygotował niezależne opracowanie naukowe, w którym wskazano, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do spółki PGE GiEK z Grupy PGE. Z 30 letniej obserwacji naukowców wynika także, że górski obszar Worka Żytawskiego, w którym znajduje się turoszowski kompleks energetyczny, jest szczególnie narażony na susze hydrologiczne.

kwb-turow_male.jpg

Opracowanie zawiera analizę danych i wykonanych obserwacji uzyskanych na podstawie wieloletnich wyników pomiarowych z wielu stacji opadowych i wodowskazowych, zlokalizowanych na terenie Kopalni Turów i w jej sąsiedztwie, po polskiej i czeskiej stronie granicy.

Eksperci IMiGW-PIB przeprowadzili ocenę uwarunkowań na podstawie analizy trendów dobowych sum opadów oraz codziennych przepływów, a także analizy susz meteorologicznych i hydrologicznych w okresie 30 lat. Eksperci przeanalizowali dane ze stacji opadowych znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie kopalni – w Sieniawce, Bogatyni, Wyszkowie, Biernej i Sulikowie oraz stacji opadowych na obszarze Republiki Czeskiej w Libercu, Bedrichovie i Hejnicach, a także stacji wodowskazowych na Nysie Łużyckiej: Liberec (CZ), Hradek (CZ), Porajów, Sieniawka i Zgorzelec, stacji wodowskazowej Turoszów na Miedziance oraz stacji na rzece Witka (CZ Smeda): Bily Potok (CZ), Frydlant (CZ). Ilość i jakość materiału badawczego pozwoliła na uzyskanie miarodajnych i reprezentatywnych wyników.

Dokonane przez naukowców z IMGW-PIB analizy ilościowe i jakościowe opadów i przepływów wskazują na brak trendów w przebiegu codziennych wartości w wieloleciu. Ponadto zarówno dla opadów, jak i przepływów nie stwierdzono okresowo występujących anomalii. Przebieg codziennych przepływów w wieloleciu świadczy o stabilnym reżimie hydrologicznym i braku zaburzeń w cyklu hydrologicznym. Jest to podstawa do stwierdzenia, że przepływy wody po stronie czeskiej generowane są głownie warunkami meteorologicznymi, a nie działalnością kopalni Turów. Wpływ KWB Turów na przebieg codziennych przepływów nie jest znaczący – powiedział Przemysław Ligenza, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Od początku prac nad przedłużeniem koncesji na wydobycie KWB Turów, temat ochrony zasobów wód był priorytetowy. Dotychczas nie ma jednoznacznych ekspertyz i dowodów, że kopalnia ma wpływ na osiem czynnych ujęć wody znajdujących się na terenie Czech. W przypadku ujęcia wody w Uhelnej, z uwagi na jego lokalizację, podejmowane są profilaktyczne działania zabezpieczające, polegające na budowie ekranu przeciwfiltracyjnego na głębokość od 60-110 m i długości około 1200 metrów, który zabezpieczy potencjalny przepływ wody z terenu Uhelnej w kierunku kopalni. Podkreślam, że są to jedynie działania prewencyjne, do których dobrowolnie zobligowaliśmy się w ramach decyzji środowiskowej. Eksperci jasno wskazują, że to nie Kopalnia Turów, a warunki meteorologiczne mają największy wpływ na poziom wód po stronie czeskiej – podkreśla Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes ds. wydobycia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Eksperci IMiGW-PIB podkreślają także, że obecnie suszę należy analizować nie tylko jako zjawisko naturalne, ale jako synergię naturalnych warunków klimatycznych oraz działalności człowieka, wpływającej na obieg wody. Wystąpieniu suszy nie można zapobiec, ale dzięki zrozumieniu mechanizmów jej powstawania można wpływać na ograniczanie jej skutków. Jest to szczególnie istotne w obszarach o intensywnej działalności gospodarczej.

Analiza okresów suszy pozwala na stwierdzenie, że obszary górskie są szczególnie narażone na susze hydrologiczne ze względu na ich inicjujący udział w kształtowaniu się zasobów wodnych w Polsce. Obserwowany w ostatnich latach brak utrzymującej się w okresie zimowym pokrywy śnieżnej zakłóca proces odbudowania się zasobów wodnych. W sytuacji deficytu wód powodowanych suszą letnio-jesienną, susza pojawia się już w okresie wiosennym, stanowiąc kontynuację suszy z poprzedniego sezonu.

Opracowanie IMiGW-PIB wskazuje, że wpływ działalności Kopalni Turów na przepływy wody na obszarze Worka Żytawskiego nie jest znaczący. To ważne stwierdzenie w kontekście funkcjonowania Kopalni Turów, która otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat, a która zgodnie z dokumentacją zasobową i racjonalną gospodarką złożem zaprojektowana była do ok. 2044 roku. Po 2044 roku, zgodnie z polityką zielonego ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi docelowej rekultywacji i rewitalizacji.

Kopalnia Turów prowadzi obecnie swoją działalność na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do uchwalonego obszaru określonego w koncesji z roku 1993 r. Przedłużenie pracy Kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę Elektrowni Turów, a tym samym pewne dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych do 2044 roku. Kompleks turoszowski to również największy pracodawca w regionie zgorzeleckim. Obecnie zatrudnia ponad 3600 osób. Blisko 15 000 pracowników firm dostawczych i usługowych bezpośrednio związanych jest z funkcjonowaniem kopalni i elektrowni w Turowie.

 

Informacje dodatkowe

W ramach procesu koncesyjnego został opracowany szczegółowy raport środowiskowy, w którym zawarto analizy dotyczące przewidywanego oddziaływania i przede wszystkim określające niezbędne środki minimalizujące potencjalny wpływ prowadzonej działalności. Udzielono odpowiedzi na kilka tysięcy zgłoszonych uwag i wniosków, a uczestnicy postępowania, a także osoby nim zainteresowane, uzyskali niezbędne informacje we wszystkich kwestiach wzbudzających wątpliwości. Zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i unijnego, w procedurze oceny oddziaływania na środowisko uczestniczyli przedstawiciele organów administracji, społeczeństwo, a także kraje sąsiadujące, czyli Republika Czeska i Republika Federalna Niemiec. W ramach tej procedury składane były sprzeciwy. Kierując się zasadą dobrych praktyk PGE GiEK zorganizowała dodatkowe, nieobjęte przepisami prawa spotkania z mieszkańcami Czech jesienią 2019 r. w miejscowościach Chotyne i Uhelna, podczas których rozmawiano o środkach, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne. Ponadto, również poza standardową procedurą wymaganą przepisami prawa, w pierwszej połowie 2019 r. odbyły się także spotkania z mieszkańcami Opolna-Zdroju.

Spółka PGE GiEK, w ramach ubiegania się o przedłużenie koncesji do roku 2044 r. zobligowana jest do uzyskania tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (poprzedzającej wydanie koncesji) złożony został przez PGE GiEK już w 2015 r., a procedura oceny oddziaływania na środowisko kontynuacji eksploatacji złoża Turów trwała niemal 5 lat. Przedmiotową decyzję wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 21 stycznia 2020 r., po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja nakłada na Kopalnię Turów konkretne obowiązki, w tym realizację szeregu inwestycji ograniczających jej odziaływanie na środowisko. Są to tzw. środki minimalizujące oddziaływanie. Przedmiotem procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnień transgranicznych było również oddziaływanie Kopalni Turów na zasoby wodne przy granicy czeskiej. Poziom wód podziemnych jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć pomiarowa obejmuje 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej. Wyniki badań specjalistów potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej. W celu ochrony jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej, na które Kopalnia Turów może potencjalnie oddziaływać, podjęto działania nad opracowaniem i wdrożeniem ekranu podziemnego przeciwfiltracyjnego, który powstanie na głębokości około 60-110 m i który ma za zadanie zabezpieczenie przed przepływem wód z terenu Uhelnej w kierunku odkrywki. Skuteczność ekranu będzie na bieżąco monitorowana

W odpowiedzi na skargę podpisaną przez mieszkańców Kraju Libereckiego w sprawie zamknięcia kopalni Turów złożonej w Parlamencie Europejskim, w czerwcu br. mieszkańcy lokalnych powiatów rozpoczęli akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie kompleksu Turów. Na dzień 22 czerwca 2020 r. poparcia udzieliło już blisko 30 000 osób, składając swój podpis pod petycją „TAK dla TUROWA”. W petycji zaakcentowany został aspekt społeczny, zwrócono w niej także uwagę na funkcjonujące w Czechach i Niemczech znacznie większe kopalnie węgla brunatnego. Mieszkańcy chcą ją złożyć na ręce Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej. Grupa PGE wspiera te działania podkreślając, że turoszowski kompleks energetyczny jest jednym z kluczowych elementów polskiego systemu energetycznego, działa na podstawie przyznanej zgodnie z prawem koncesji, spełnia wszystkie normy środowiskowe i zapewnia miejsca pracy tysiącom mieszkańców regionu.

Independent opinion of Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (IMWM-NRI): The Turów Lignite Mine has a insignificant impact on the hydrological conditions on the Czech side of the border

The Institute of Meteorology and Water Management – the State Research Institute has prepared an independent scientific study which indicates that it is the meteorological conditions, and not the Turów Lignite Mine operated by the company PGE GiEK, a member of the PGE Group, that exert the major influence on the water resources at the Polish-Czech border. Scientists’ thirty years’ observations show the mountainous area of the Żytawski Valley, where the Turoszów power generation complex is located, is particularly exposed to hydrological droughts.

kwb-turow_male.jpg

The study contains an analysis of conducted observations and measurements taken over a period of many years at various precipitation stations and water-level gauges located on the premises of the Turów Lignite Mine and its vicinity, on both sides of the Polish-Czech border. 

IMWM-NRI experts carried out an assessment of the conditions on the basis of an analysis of daily rainfall trends and daily water flows, as well as an analysis of meteorological and hydrological droughts over the past 30 years. They analysed the data from the precipitation stations located in the nearest vicinity of the mine – in Sieniawka, Bogatynia, Wyszków, Bierna and Sulików, the precipitation stations located in the territory of the Czech Republic in Liberec, Bedrichov and Hejnice, as well as the water-level gauges on the Nysa Łużycka River located in Liberec (CZ), Hradek (CZ), Porajów, Sieniawka and Zgorzelec, the Turoszów water-level gauge station on the Miedzianka River and the water-level gauges on the Witka River located in the villages of  Bily Potok (CZ) and Frydlant (CZ).  The quantity and quality of the available research material gave the scientists access to reliable and representative results.

The quantitative and qualitative analyses of precipitation and water flows carried out by the IMWM-NRI researchers indicate a lack of clear trends in the course of daily values over a period of many years. Moreover, no periodical anomalies were found for both precipitation and flows. The course of daily water flows over many years indicates a stable hydrological regime and no disturbances in the hydrological cycle. This is the basis for the statement that water flows on the Czech side are generated mainly by meteorological conditions and not by the activities of the Turów Lignite Mine. The influence of the Turów Mine on the course of daily flows is not significant, said Przemysław Ligenza, Director of the Institute of Meteorology and Water Management.

Since the beginning of works on the extension of the Turów mining concession, the topic of water resources protection has been a priority. So far there have been no unambiguous expert opinions and evidence showing that the mine affects the eight active water intakes in the Czech Republic. In the case of the water intake in Uhelna, due to its location, preventive protective measures are being taken, consisting in the construction of an anti-filtration screen at a depth of 60-110m and with a length of approximately 1200m, which will prevent any potential flow of water from the Uhelna area towards the mine. I emphasize that these are only preventive measures which we have voluntarily committed ourselves to as part of the environmental decision. Experts clearly indicate that it is not the Turów Mine, but the meteorological conditions that have the greatest impact on water levels on the Czech side, stressed Zbigniew Kasztelewicz, Vice President for mining operations at PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

The experts of IMWM-NRI also stress that nowadays droughts should be analysed as not only a natural phenomenon but also a synergy of natural climatic conditions and human activity influencing water circulation. The occurrence of drought cannot be prevented, but thanks to understanding the mechanisms of its occurrence it is possible to limit its adverse consequences. This is particularly important in areas with intensive economic activity.

Conducted analyses of drought periods indicate that mountainous areas are particularly vulnerable to hydrological droughts due to their initiating role in the shaping of water resources in Poland. The lack of snow cover observed in the recent winter periods disturbs the water resources recovery process. In the circumstances of water deficit caused by summer-autumn droughts, a drought appears already in spring, being a continuation of the drought from the previous season.

The study conducted by the IMWM-NRI shows that the impact of the operations conducted by the Turów Lignite Mine on water flows in the Żytawski Valley is not significant. This is an important statement in the context of the functioning of the Turów Mine, which has received an extension of the mining concession for 6 more years, and which, according to the resource documentation and the reasonable management of the available lignite deposit, should remain in operation until approximately 2044. After 2044, in accordance with the EU Green Deal, the areas of the Turów power complex will undergo the process of targeted land rehabilitation and revitalization.

At present the Turów Mine's operations cover a half of the mining area approved for this purpose in the concession granted in 1993. The extension of the functioning of the Turów Mine guarantees the continued operation of the Turów Power Plant and thus a secure supply of electricity to more than 3 million households until 2044. The Turów complex is also the largest employer in the Zgorzelec region. It currently employs over 3,600 people. Nearly 15,000 employees of supply and service companies are directly involved in the operation of the lignite mine and the power plant in Turów. 

 

Additional information

As part of the concession process, a detailed environmental report has been prepared. It includes analyses of any expected impact of the facility and, most importantly, specifies measures necessary to minimize any potential negative impact of the conducted activity. Several thousand comments and questions were answered, and the participants of the concession extension procedure, as well as persons interested in it, obtained the necessary information on all issues that raised any doubts. In accordance with the requirements of the national and EU law, representatives of administrative authorities, the public as well as the neighbouring countries, i.e. the Czech Republic and the Federal Republic of Germany, participated in the environmental impact assessment procedure. Various objections were raised under this procedure. Following the principle of good business practices, PGE GiEK organized additional meetings, not covered by legal regulations, with the residents of the Czech villages of Chotyne and Uhelna in autumn 2019. During the meeting they discussed measures to be taken to eliminate the potential negative impact of the Turów opencast mine on the border areas. In addition to the standard procedure required under the applicable legal regulations, meetings with the residents of Opolna-Zdrój were also held in the first half of 2019.

As part of its application for the extension of the concession until 2044, PGE GiEK is obliged to obtain a so-called decision on environmental conditions. An application for the issue of an environmental decision (which precedes the issue of a concession) was submitted by PGE GiEK as early as in 2015, and the environmental impact assessment procedure for the continuation of the mining operations on the Turów deposit took almost 5 years.The decision was issued by the Regional Director of Environmental Protection in Wrocław on 21 January 2020 after the completion of the environmental impact assessment procedure. The decision imposes specific obligations on the Turów Mine, including the implementation of a number of investments limiting its impact on the environment. These are so-called impact minimization measures. The subject of the environmental impact assessment procedure and cross-border arrangements included also the impact of the Turów Mine on water resources at the Czech border. The groundwater level has been monitored for many years by Polish-Czech and Polish-German specialist teams. The measurement network comprises 550 groundwater table sites, of which more than 150 belong to the Polish-Czech and Polish-German measurement network. The results of specialist surveys confirm that the mine does not cause the depletion of water resources at the drinking water intakes. In order to protect the only drinking water intake in Uhelna, which the Turów Mine may potentially affect, steps were taken to develop and implement an anti-filtration underground screen which will be constructed at a depth of about 60-110 m and which will prevent the flow of water from the Uhelna area towards the mine. The effectiveness of the screen will be continuously monitored by the Polish-Czech monitoring system.

In response to the complaint requesting the closure of the Turów mine signed by the inhabitants of the Liberec Region in the Czech Republic and submitted to the European Parliament, in June this year the inhabitants of the local Polish districts started to collect signatures under the petition in defence of the Turów complex. On 22 June 2020,nearly thirty thousand people had already given their support to the petition. The petition emphasizes the social aspect and draws attention to the much larger lignite mines operating in the Czech Republic and Germany. The inhabitants intend to submit it to Ursula von der Leyen, President of the European Commission. The PGE Group supports this initiative by emphasizing that the Turów power generation complex is one of the key elements of the Polish energy system, operates on the basis of a concession granted in accordance with the applicable law, meets all environmental standards, and provides jobs for thousands of residents of the region.

Nezávislý posudek IMiGW-PIB: důl Turów má nepatrný vliv na hydrologické podmínky na české straně

Meteorologický ústav vodního hospodářství, státní výzkumný ústav připravil nezávislou vědeckou studii, v níž se uvádí, že hlavní vodní zdroje u českých hranic mají meteorologické podmínky a nejsou ovlivněny činností hnědouhelného dolu Turów, který patří společnosti PGE GiEK ze skupiny PGE. V průběhu třiceti let, kdy vědci sledují oblast Žitavského výběžku, v němž se nachází turoszowský energetický komplex,  bylo zjištěno, že tato horská oblast je zvlášť vystavena účinkům hydrologického sucha.

kwb-turow_male.jpg

Studie obsahuje analýzu údajů a rozbor sledování na základě mnohaletých výsledků měření z mnoha odpadních a vodoměrných stanic umístěných na území dolu Turów a v jeho blízkosti na polské i české straně hranic.

Specialisté IMiGW-PIB vyhodnotili podmínky na základě analýzy 24hodinových trendů sumy odpadu a každodenního průtoku vody, jakož i analýzy meteorologického a hydrologického sucha za období 30 let. Analyzovali údaje z odpadních stanic, které se nacházejí v nejbližším okolí dolu – v obcích Sieniawka, Bogatynia, Wyszków, Bierna a Sulików a odpadních stanic v Liberci, Bedřichově a Hejnicích, jakož i vodoměrných stanicích na Lužické Nise – Liberci, Hrádku nad Nisou, Porajově, Sieniawce i Zgorzelci, vodoměrných stanic Turoszów na Miedziance a stanici na říčce Witka (Smědá): Bílý Potok, Frýdlant.  Množství a kvalita výzkumného materiálu umožnila získat hodnověrné a reprezentativní výsledky.

Kvantitativní a kvalitativní analýzy odpadů a množství vody, které provedli badatelé z IMGW-PIB, vykazují absenci trendů v dlouholetém průběhu každodenních hodnot.  Navíc nebylo zjištěno, že by se vyskytly odchylky ani v případě odpadů, ani množství vody.  Průběh každodenního průtoku vody dlouhodobě svědčí o stabilním hydrologickém režimu, bez poruch hydrologického cyklu.  Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že množství vody na české straně záleží zejména na meteorologických podmínkách, a nikoli na provozu dolu Turów. Vliv hnědouhelného dolu Turów na průtok každodenního množství vody není významný,  řekl Przemysław Ligenza, ředitel Ústavu meteorologie a vodního hospodářství.

Od zahájení prací nad prodloužením licence na těžbu hnědého uhlí v dole Turów byla otázka ochrany vodních zdrojů prioritou. Dodnes neexistují jednoznačné expertízy a důkazy, že důl má vliv na osm aktivních jímek vody na české straně předmětného území. V případě jímky v Uhelné se s ohledem na její umístění provádějí preventivní zabezpečovací úkony jako stavba protifiltrační clony v hloubce 60 - 110 m a o délce asi 1 200 m, která zajistí potenciální průnik vody z území Uhelné směrem k dolu. Zdůrazňuji, že to jsou toliko preventivní opatření, která jsme se rozhodli dobrovolně učinit v rámci rozhodnutí o environmentálních opatřeních. Podle expertů je jasné, že nikoli důl Turów, ale meteorologické podmínky mají největší vliv na to, jaká je úroveň vody na české straně, zdůrazňuje místopředseda pro těžbu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Zbigniew Kasztelewicz.

Specialisté z IMiGW-PIG rovněž zdůrazňují, že v současné době je třeba sucho považovat nejen jako přírodní úkaz, ale jako synergii přírodních povětrnostních podmínek a působení člověka, což ovlivňuje oběh vody. Výskytu sucha se nedá předejít, avšak pochopením mechanismu jeho vzniku lze ovlivňovat omezování jeho důsledků. Zejména je to důležité v ekonomicky silně vytížených oblastech.

Výsledky analýzy období sucha nám dovolují konstatovat, že horské oblasti jsou zvláště vystaveny na hydrologické sucho, protože se účastní v utváření vodních zdrojů v Polsku. V posledních letech lze pozorovat nedostatek sněhové pokrývky v zimním období, což narušuje proces obnovy vodních zdrojů. Nedostatek vody způsobený vlivem letního a podzimního sucha se pak projevuje už v jarním období jako přetrvávajícího sucha z předešlé sezony.

Studie IMiGW-PIB ukazuje, že vliv provozu dolu Turów na množství vody v oblasti Žitavského výběžku není značný. Je to důležité zjištění v kontextu provozu dolu Turów, kterému byla prodloužena licence na těžbu o dalších šest let a která v souladu s dokumentací ložiska a racionálním hospodařením je projektována asi do roku 2044. Po roce 2044, v souladu se zelenou dohodou pro Evropu bude území turoszowského důlního energetického komplexu rekultivováno a revitalizováno.

Důl Turów provozuje v současné době činnost v oblasti, která je o polovinu menší než oblast chválená a uvedená v licenci z roku 1993. Prodloužení provozu Dolu Turów zaručuje Elektrárně Turów další činnost, a v důsledku toho budou zajištěny i dodávky elektrického proudu více než tří milionům domácností do roku 2044. Turoszowský komplex je rovněž největší zaměstnavatel v regionu Zgorzelce. V současné době zaměstnává více než 3 600 osob. Téměř 15 000 zaměstnanců dodavatelských společností a firem poskytujících služby je napojených na provoz dolu a elektrárny Turów. 

 

Další údaje

V rámci licenčního procesu byla zpracována podrobná zpráva o vyhodnocení předpokládaných vlivů na životní prostředí, a zejména jsou uvedeny prostředky minimalizující potencionální vliv provozované činnosti. Byla poskytnuta odpověď na několik tisíc připomínek a námětů a účastnící řízení, jakož i zainteresované osoby, získali nezbytné informace o všech otázkách vzbuzujících pochybnosti. V souladu s tuzemskými a unijními zákony se hodnocení působení na životní prostředí účastnili zástupci správních orgánů, občané, jakož i sousedící státy – Česká republika a Spolková republika Německo. V rámci této procedury byly vznášeny námitky. Podle zásady dobré praxe PGE GiEK zorganizoval dodatečné zákonem nevyžadované setkání s českými občany na podzim 2019 v Chotyni a Uhelné, kde se hovořilo o opatřeních, která budou učiněna pro eliminaci případného vlivu turoszowského povrchového dolu na příhraniční území. Kromě toho, rovněž mimo standardní postup vyžadovaný zákonem, se v první polovině roku 2019 konala setkání s obyvateli Opolna-Zdroje.

Společnost PGE GiEK se v rámci snahy dosáhnout prodloužení licence do roku 2044 zavázala získat tzv. rozhodnutí ve věci vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Žádost o vydání takového rozhodnutí (dříve než vydání licence) podalo PGE GiEK už v roce 2015 a procedura vyhodnocování vlivu na životní prostředí v případě dalšího využívání ložiska Turów trvala téměř pět let. Předmětné rozhodnutí vydal 21. ledna 2020 regionální ředitel ochrany životního prostředí ve Vratislavi po realizaci procedury vyhodnocování vlivu na životní prostředí. Toto rozhodnutí ukládá Dolu Turów konkrétní úkoly, včetně realizace řady investic omezujících její působení na životní prostředí. Jsou to tzv. prostředky minimalizující vliv. Předmětem postupu při vyhodnocování vlivu na životní prostředí a přeshraničních ujednání bylo rovněž působení elektrárny Turów na vodní zdroje u českých hranic. Hladina podzemních vod je již mnoho let monitorována polsko-českými a polsko-německými specializačními týmy. Monitorovací síť má 550 měřicích míst hladiny podzemních vod, z čehož více než 150 patří do polsko-české a polsko-německé měřicí sítě. Výsledky výzkumů specialistů potvrzují, že důl nezpůsobuje dehydrataci v jímkách pitné vody. Pro ochranu jediné jímky pitné vody v Uhelné, na níž může mít důl Turów potencionální vliv, byla učiněna opatření, jejichž cílem je příprava a zavedení podzemní clony, která vznikne v hloubce asi 60 - 110 m a která zajistí potencionální průnik vody z území Uhelné ve směru povrchového dolu. Efektivita této clony bude průběžně sledována polsko-českým monitorovacím systémem.

V reakci na stížnost podepsanou obyvateli Libereckého kraje ve věci uzavření dolu Turów, která byla podána u Evropského parlamentu v červnu minulého roku zahájili obyvatelé lokálních okresů podpisovou akci pro petici na obranu komplexu Turów. Ke dni 22. června 2020 sebrali již téměř 30 000 podpisů pod peticí „ANO pro TURÓW”. V petici byl zdůrazněn sociální aspekt a bylo rovněž poukázáno na skutečnost, že i v České republice a v Německu jsou provozovány hnědouhelné doly, a to značně větších rozměrů. Obyvatelé ji chtějí odevzdat do rukou předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Skupina PGE toto hnutí podporuje a zdůrazňuje, že turoszowský energetický komplex je jedním z klíčových prvků polského energetického systému s licenčním právem, splňuje všechny environmentální normy  a zajišťuje zaměstnání pro tisíce obyvatel tohoto regionu.

kwbturow_site