Kopalnia Węgla Brunatnego Turów nie planuje rozszerzenia działalności poza określone 25 lat temu granice wskazane w koncesji. Wydobycie będzie prowadzone wyłącznie w obszarze określonym w decyzji z 1994 r.

Obowiązująca koncesja na wydobycie została wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1994 roku i w jej ramach został wyznaczony obszar górniczy „Turoszów-Bogatynia”, który  uwzględniony jest w obowiązujących dokumentach planistycznych gminy Bogatynia.

Teren kopalni nie zwiększy się

Eksploatacja złoża postępuje w kierunku południowo-wschodnim do docelowych granic wyznaczonych w projekcie zagospodarowania złoża. Tempo prowadzonej działalności w kopalni wymaga wydłużenia czasu obowiązywania koncesji. Ten proces nie wiąże się jednak z powiększeniem obszaru obowiązującej koncesji. W praktyce oznacza to, że żadne nowe tereny nie zostaną objęte działalnością kompleksu wydobywczo-wytwórczego.

Prace prowadzone na przedpolu odkrywki są pracami przygotowawczymi, wykonywanymi na terenach ujętych w aktualnych planach wydobycia i  przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność górniczą.

Wydobycie węgla brunatnego w Turowie na przemysłową skalę prowadzone jest od roku 1904. Od 18 czerwca 1947 r., czyli od dnia przejęcia Kopalni Węgla Brunatnego Turów przez Państwo Polskie, koncesje na wydobycie przedłużane były kilkukrotnie.

Wody i powietrze pod ochroną

PGE GiEK na bieżąco monitoruje i analizuje wpływ prowadzonej działalności wydobywczo-wytwórczej na środowisko naturalne oraz realizuje działania służące jego ochronie. Sukcesywne doskonalenie działalności proekologicznej spółki PGE GiEK oraz przestrzeganie przepisów i norm ochrony środowiska naturalnego, jest potwierdzone certyfikowanymi systemami zarządzania.

W odniesieniu do pojawiających się informacji, PGE GiEK informuje, że nie istnieją dowody potwierdzające wpływ działalności górniczej w Niecce Żytawskiej na osiem czynnych ujęć wody (Loučna, Dolni Sucha, Pekařka velka, Dĕtrichov, U Nemocnice (Frydlant), Bažantice, Višňova, Pertoloice), znajdujących się na terenie Czech.

Należy zaznaczyć, że od wielu lat wpływ odkrywki Turów na wody podziemne jest monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć obejmuje ok. 550 otworów monitoringowych, a wyniki badań potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia wyżej wymienionych ujęć wody pitnej.

Ponadto, Niecka Żytawska, głęboka na 300 metrów, otoczona jest skałami krystalicznymi, co ogranicza w znaczny sposób odpływ wody z obszarów z nią sąsiadujących.

W celu ochrony innego ujęcia, w Uhelnej, które znajduje się w strefie brzeżnej Niecki Żytawskiej, podjęto działania nad opracowaniem technicznych sposobów ograniczenia wpływu odwadniania kopalni na otoczenie. Na podstawie wykonanych  badań  modelowych stwierdzono, że najskuteczniejszym będzie budowa  ekranu przeciwfiltracyjnego. Obecnie opracowywany jest projekt techniczny tego ekranu. Tym samym ujęcie Uhelna zostanie zabezpieczone przed potencjalnym oddziaływaniem odkrywki Turów do roku 2044.

Stały dialog polsko-czeski

Należy także zaznaczyć, że oddziaływanie odwodnienia odkrywki Turów jest przedmiotem prac Polsko-Czeskiej Komisji ds. Współpracy na Wodach Granicznych, w ramach której działa Zespół Ekspertów Hydrogeologów ds. oddziaływania KWB Turów na teren Republiki Czeskiej. Eksperci strony czeskiej otrzymują na bieżąco materiały i dane od strony polskiej. Wyniki modelowania hydrogeologicznego wykonanego w 2016 r. zostały stronie czeskiej przekazane 7 września 2017 r. na spotkaniu we Wrocławiu. Od tego momentu strona czeska otrzymała także szereg innych dokumentów i analiz m.in. w ramach transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bogatynia dla 14,6 ha potrzebnych pod kontynuację eksploatacji złoża Turów. 

W elektrowniach najnowocześniejsze technologie

Należące do spółki PGE GiEK elektrownie posiadają niezbędne pozwolenia w zakresie korzystania ze środowiska. Podlegają kontrolom prowadzonym przez np. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie itp. W celu zapobiegania zanieczyszczeniom i zagrożeniom dla środowiska naturalnego, w jednostkach wytwórczych PGE GiEK, w obszarze wytwarzania, stosuje się najlepsze, aktualnie dostępne rozwiązania techniczne i urządzenia specjalistyczne.

Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego wykonywana jest corocznie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska. Prognozy oddziaływania Elektrowni i Kopalni Turów na jakość powietrza do roku 2044  opisane są w raportach oceny oddziaływania na środowisko – specjalistycznej dokumentacji eksperckiej sporządzanej w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (ooś) realizacji przedsięwzięć. Zgodnie z wymogami Konwencji Espoo (konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym) raporty ooś dotyczące działalności Elektrowni i Kopalni w zakresie oddziaływań transgranicznych, w tym na jakość powietrza, zostały przekazane do konsultacji stronie niemieckiej i czeskiej. Uwagi składane przez Republikę Czeską i Republikę Federalną Niemiec są i będą wyjaśniane na etapie konsultacji transgranicznych.

Działalność przy otwartych drzwiach

Informacja o działalności oddziałów w zakresie ochrony środowiska udostępniana jest na stronach internetowych. W tematach istotnych z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców przekazywane dane umieszczane są również w języku czeskim i niemieckim. Społeczeństwo jest informowane o podejmowanych działaniach inwestycyjnych i ma prawo do udziału w prowadzonych postępowaniach. O działalności elektrowni można się dowiedzieć więcej w trakcie prowadzonych spotkań edukacyjnych organizowanych w ramach „Dni Otwartych”. Elektrownię mogą również zwiedzić zorganizowane grupy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Z niniejszej możliwości chętnie korzystają zarówno mieszkańcy Gminy Bogatynia, uczniowie, studenci, jak i  nasi sąsiedzi z Czech i Niemiec.

Hnědouhelný důl Turów neplánuje rozšířit svoji činnost nad rámec licence, jež mu byla udělena před 25 lety. Těžba bude prováděna pouze v oblasti určené rozhodnutím z r. 1994.

Platnou licenci umožňující těžbu vydalo Ministerstvo pro ochranu životního prostředí, přírodních zdrojů a lesního hospodářství v roce 1994 roku, v níž bylo vyznačeno důlní pole „Turoszów-Bogatynia”, které je zohledněno v platných územně plánovacích dokumentech obce Bogatynia.

Území dolu se nezvětší.

Těžba postupuje jihovýchodním směrem k cílovým hranicím vyznačeným v územním projektu racionálního využití ložiska. Tempo pracovní činnosti v dole vyžaduje prodloužit čas platnosti licence. Tento proces však není spojen se zvětšením plochy uvedené ve stávající licenci. V praxi to znamená, že žádná nová území nebudou včleněna do činnosti těžebního výrobního komplexu.

Realizované práce na předpolí povrchového dolu jsou práce přípravné, uskutečňované na územích zahrnutých do plánů dobývání a předpokládaných v územním plánu se zohledněním důlních činností.

Hnědé uhlí v Turowě v průmyslovém měřítku je dobýváno od roku 1904. Od 18. června 1947, tedy ode dne, kdy polský stát převzal hnědouhelný důl Turów, byly licence na dobývání uhlí několikrát prodlužovány.

Vody a vzduch pod ochranou

PGE GiEK a [Polská energetická skupina báňská a konvenční energetiky] průběžně sleduje vliv těžební a výrobní činnosti na životní prostředí a činí opatření na jeho ochranu. Pravidelné činnosti, jejichž účelem je vylepšovat ekologický profil společnosti PGE GiEK a dodržovat předpisy a zákonné požadavky na ochranu životního prostředí, potvrzují certifikované systémy řízení.

Jako vyjádření k objevujícím se informacím PGE GiEK uvádí, že neexistují důkazy, které by potvrzovaly vliv hornické činnosti v žitavské pánvi na osm vodních zdrojů (Loučná, Dolní Suchá, Pekařka - velká, Dětřichov, U Nemocnice (Frýdlant), Bažantice, Višňová, Pertoltice) na území České republiky.

Je třeba poznamenat, že vliv povrchové těžby v dolu Turów na podzemní vody dlouhodobě sledují česko-polské odborné skupiny. Monitorovací síť je složena asi z 550 monitorovacích otvorů. Výsledky analýz potvrzují, že důl nezpůsobuje úbytek zdrojů pitné vody.

Žitavská pánev, která je hluboká 300 m, je navíc obklopena krystalickými skalami, což významně omezuje odvod vody ze sousedních oblastí.

Za účelem ochrany jiného vodního zdroje, jakým je zdroj v Uhelné, který se nachází v příbřežní zóně Žitavské pánve, byly započaty práce nad zpracováním technických způsobů omezení vlivu odvodňování dolu na okolí. Uskutečněný modelový výzkum umožnil konstatovat, že nejúčinnějším řešením bude stavba protifiltrační clony. V současné době se zpracovává technický projekt této clony.  Vodní zdroj Uhelná tak bude zajištěn před případnými důsledky provozu povrchového dolu Turów do roku 2044.

Stálý česko-polský dialog

Je záhodno rovněž poznamenat, že úbytek vody způsobený provozem povrchového dolu Turów je předmětem prací Česko-polské komise pro hraniční vody, v rámci níž působí odborná skupina hydrogeologů pro působení hnědouhelného dolu Turów na území České republiky. Polská strana průběžně zasílá podklady a údaje specialistům z české strany. Výsledky hydrogeologického modelování uskutečněného v roce 2016 byly české straně předány dne 7. září 2017 na schůzce ve Vratislavi. Od tohoto okamžiku dostala česká strana rovněž řadu jiných pokladů a analýz, mj. v rámci vypracovaného přeshraničního posudku, jehož účelem bylo zhodnotit vliv projektu změny územního plánu města Bogatynia na životní prostředí pro 14,6 ha potřebných pro další provoz dolu Turów. 

V elektrárnách jsou aplikovány nejmodernější výrobní postupy

Elektrárny, které tvoří součást společnosti PGE GiEK, mají nezbytná povolení pro využívání životního prostředí. Tyto elektrárny kontroluje např. Vojvodský inspektorát ochrany životního prostředí, Státní vodohospodářská organizace Wody Polskie atd. Aby se předešlo znečišťování a zamezilo ohrožení životního prostředí, aplikují se ve vytvořených útvarech PGE GiEK nejlepší v současné době dostupná technická odborná zařízení.

Hodnocení kvality vzduchu na území dolnoslezského vojvodství je prováděno každoročně v rámci státního monitoringu životního prostředí řízeného vojvodskou inspekcí ochrany životního prostředí. Prognózy působení elektrárny a dolu Turów na kvalitu vzduchu do roku 2044 jsou uvedeny v hlášeních vyhodnocujících působení na životní prostředí – expertní dokumentace vyhotovené v rámci procedury vyhodnocování působení na životní prostředí (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) v místech realizované činnosti. V souladu s požadavky Úmluvy Espoo (úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států) byla hlášení o vyhodnocených vlivech na životní prostředí způsobených provozem této elektrárny a dolu v oblasti přeshraničních vlivů, rovněž vlivech na kvalitu vzduchu, předána ke konzultaci německé a české straně. Připomínky České republiky a Německé spolkové republiky jsou a budou objasňovány ve fázi přeshraničních jednání.

Činnost při otevřených dveřích

Informace o činnosti poboček zabývajících se ochranou životního prostředí jsou dostupné na webových stránkách. Pro zajištění bezpečnosti obyvatel jsou podstatné údaje uváděny rovněž v češtině a němčině. Občané jsou informováni o opatřeních a investičních činnostech a mají právo zapojit se do řízení. Podrobnější údaje o provozu elektrárny lze získat během vzdělávacích setkání organizovaných v rámci Otevřených dveří. Elektrárny jsou přístupné rovněž zorganizovaným skupinám, po předešlém dohodnutí termínu. Tuto možnost rádi využívají jak obyvatelé obce Bogatynia, žáci, studenti středních i vysokých škol, jakož i naši sousedi z České republiky a Německa.

The Turów lignite mine is not planning to expand its operations beyond the boundaries specified in its concession 25 years ago. Mining operations are being conducted only within the area specified in the decision from 1994.

The existing mining concession was issued by the Minister of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry in 1994, and the mining area “Turoszów-Bogatynia” was designated as part of it and is included in the Bogatynia municipality’s existing planning documents. 

Mining area will not increase

The deposit is being mined in the south-eastern direction up to the eventual boundaries set in the deposit management plan. The pace of mining operations requires the existing concession term to be extended. However, this process does not involve an expansion of the concession area. In practice this means that mining and production activities will not expand into any new areas.

Works being conducted at the foreground of the open-pit mine are preparatory works within areas currently covered by mining plans and intended for mining activity in the spatial development plan.

Industrial-scale lignite mining in Turów has been on-going since 1904. Since 18 June 1947, when the Turów lignite mine was acquired by the Polish state, concessions have been extended several times.

Water and air under protection

PGE GiEK is constantly monitoring and analysing the impact of its mining and production activities on the natural environment and is taking measures to protect it. Successive improvements in PGE GiEK’s pro-ecological activities as well as compliance with the laws and standards for environmental protection are confirmed through management system certificates.

As regards emerging information, PGE GiEK notes that there is no proof for the impact of mining activity within the Żytawska Basin on the eight active water sources (Loučna, Dolni Sucha, Pekařka velka, Dĕtrichov, U Nemocnice (Frydlant), Bažantice, Višňova, Pertoloice) in the Czech Republic.

It should be noted that the Turów mine’s impact on groundwater has been monitored for many years by Polish-Czech and Polish-German expert teams. This network covers approx. 550 monitoring wells, and the results of surveys show that the mine is not causing drainage of the aforementioned sources of drinking water.

Moreover, the 300-metre-deep Żytawska Basin is surrounded by crystalline rocks, which significantly reduce the outflow of water from surrounding areas.

In order to protect a different water source, in Uhelná, which is located in the Żytniawska Basin’s boundary area, measures were taken to develop technical ways of reducing the impact of mine drainage on the surroundings. Based on model surveys, it has been concluded that building a counter-filtration screen would be the most effective solution. A technical design for this screen is currently being developed. This way, the Uhelná source will be protected against any potential impact from the Turów mine until 2044.

Continuous Polish-Czech dialogue

It should be noted that the impact of the Turów open-pit mine is the subject of works by the Polish-Czech Commission for Cooperation on Border Waters, which features a team of expert hydrogeologists dedicated to the Turów mine’s impact on Czech land. Czech experts receive materials and data from Poland on an on-going basis. The results of hydrogeological modelling conducted in 2016 were provided to the Czech side at a meeting in Wrocław on 7 September 2017. Since then, the Czech side has received a number of other documents and analyses, including as part of a transboundary environmental assessment of a draft change in the local spatial development plan for the city of Bogatynia for a 14.6ha area needed to continue to develop the Turów deposit.

Latest technological in power plants

PGE GiEK’s power plants hold the necessary permits for use of the environment. They are subject to inspections by the Voivodship Environmental Protection Inspectorate, the state enterprise Wody Polskie and others. To prevent pollution and other threats to the natural environment, the best available technical solutions and specialised equipment are used at PGE GiEK’s generating assets.

An assessment of air quality in the Lower Silesia voivodship is carried out annually as part of the State Environmental Monitoring performed by the Voivodship Environmental Protection Inspectorate. Forecasts for impact of the Turów power plant and mine on air quality until 2044 are described in environmental impact assessments – specialised expert documentation prepared as part of environmental impact assessment procedures for investments. In accordance with the Espoo Convention (Convention on Environmental Impact Assessment (EIA) in a Transboundary Context), environmental impact assessment reports concerning power plant and mine activities in a transboundary context, including impact on air quality, were provided to the German and Czech sides for consultations. The comments made by the Czech Republic and Germany are and will be explained as part of transboundary consultations.

Transparency of activities

Information on the activities of branches within environmental protection is made available on websites. In matters that are of significance to the safety of residents, the data is also available in Czech and German. The society is informed about investment activities and has the right to participate in proceedings. Information on the power plant’s activities is also available at educational meetings organised as part of Open Days. Organised groups may also visit the power plant by prior appointment. The residents of the Bogatynia municipality, school children, students as well as our neighbours from the Czech Republic and Germany are frequent visitors.

Der Braunkohletagebau Turów plant nicht, seine Tätigkeiten über die in der Konzession vor 25 Jahren festgelegten Grenzen hinaus auszuweiten. Der Tagebaubetrieb wird nur auf dem Gebiet, der in dem Bescheid von 1994 festgelegt wird, weitergeführt.

Die gültige Bergbaukonzession wurde 1994 vom Minister für Umweltschutz, Naturressourcen und Forstwirtschaft erteilt und in dessen Rahmen wurde das Bergbaugebiet "Turoszów-Bogatynia" bestimmt, das in den bestehenden Planungsunterlagen der Gemeinde Bogatynia berücksichtigt wurde.

Die Größe der Bergbaufläche bleibt unverändert

Die Braukohlenförderung erfolgt in die südwestliche Richtung bis zu geplanten Grenzen, die im Plan der Förderung des Braunkohlevorkommens bestimmt wurden.  Das Tempo des geführten Tagebaubetriebes erfordert eine Verlängerung der Konzessionsgültigkeit. Das bedeutet aber nicht, dass die Fläche, die der bestehenden Konzession festgelegt wurde, erweitert wird. In der Praxis bedeutet das, dass keine neuen Gebiete in den Betrieb des Abbau- und Produktionskomplexes einbezogen werden.

Die im Vorfeld des Tagebaus ausgeführten Arbeiten sind vorbereitende Tätigkeiten, die auf den Gebieten durchgeführt werden, die in den aktuellen Bergbauplänen enthalten und im Raumentwicklungsplan für den Bergbau vorgesehen sind.

In Turów wird der industrielle Braunkohleabbau seit 1904 betrieben. Seit 18. Juni 1947, d.h. seit der Übernahme des Braunkohletagebaus Turów durch den polnischen Staat, wurden die Abbaukonzessionen mehrfach verlängert.

Wasser und Luft unter Schutz

PGE GiEK überwacht und analysiert laufend die Auswirkungen des Abbau- und Produktionsbetriebes auf die Umwelt und führt entsprechende Maßnahmen zum Umweltschutz durch. Die sukzessive Verbesserung der umweltschutzfördernden Aktivität der Gesellschaft PGE GiEK und die Einhaltung von Vorschriften und Normen im Rahmen des Umweltschutzes bestätigen zertifizierte Managementsysteme.

Bezug nehmend auf die verbreiteten Informationen teilt die Gesellschaft PGE GiEK mit, dass keine Auswirkungen der Bergbauaktivitäten im Zittauer Becken auf acht aktive Wasserentnahmen (Loučna, Dolni Sucha, Pekařka velka, Dĕtrichov, U Nemocnice (Frydlant), Bažantice, Višňova, Pertoloice) in der Tschechischen Republik nachgewiesen wurden.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Auswirkungen des Tagebaus Turów auf Grundwasser seit vielen Jahren von polnisch-tschechischen und deutsch-polnischen Expertenteams überwacht werden. Das Netzwerk umfasst etwa 550 Überwachungsstellen und die Ergebnisse der Forschungen bestätigen, dass der Tagebau keine Entwässerung der oben genannten Wasserentnahmestellen bewirkt.

Darüber hinaus ist das 300 Meter tiefe Zittauer Becken von kristallinem Gestein umgeben, was den Wasserabfluss aus benachbarten Gebieten deutlich einschränkt.

Um eine andere Wasserentnahmestelle zu schützen, wurden in Uhelna, das sich in der Küstenzone vom Zittauer Becken befindet, Maßnahmen zur Entwicklung technischer Methoden zur Begrenzung der Auswirkungen der Grubenentwässerung auf die Umwelt ergriffen. Anhand der Modellversuche wurde festgestellt, dass die Errichtung einer Dichtwand die effizienteste Methode darstellt. Aktuell wird der technische Plan der Dichtwand entwickelt. So wird die Wasserentnahmestelle in Uhelna bis 2044 vor den möglichen Auswirkungen des Tagebaus Turów geschützt.

Ständiger Dialog zwischen Polen und der Tschechischen Republik

Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass eine polnisch-tschechische Grenzgewässerkommission gegründet wurde, die sich mit den Auswirkungen der Entwässerung des Tagebaus Turów befasst.  Im Rahmen dieser Kommission ist ein Team von Experten für Hydrogeologie tätig, das sich mit Auswirkungen des Tagebaus Turów auf das Gebiet der Tschechischen Republik befasst. Die Experten aus der Tschechischen Republik bekommen von der polnischen Seite laufend aktuelle Unterlagen und Daten. Die Ergebnisse der im Jahre 2016 durchgeführten hydrogeologischen Modellierung wurden der tschechischen Seite am 7. September 2017 während einer Sitzung in Wrocław übergeben. Seitdem hat die tschechische Seite auch weitere Unterlagen und Analysen bekommen, z.B. im Rahmen der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts zur Änderung des lokalen Raumentwicklungsplans der Stadt Bogatynia für die 14,6 ha, die für die Fortsetzung der Braukohlenförderung in Turów benötigt werden. 

Einsatz der modernsten Technik in Kraftwerken

Die Kraftwerke der Gesellschaft PGE GiEK verfügen über die erforderlichen Umweltgenehmigungen. Die Kraftwerke unterliegen den Prüfungen, die u.a. von Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (Woiwodschaft-Umweltschutzbeauftragte), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie [Staatliche  Wasserwirtschaftsverwaltung für polnische Gewässer] durchgeführt werden.  Um Umweltverschmutzung und Gefährdungen für die natürliche Umwelt zu vermeiden, verwenden die PGE GiEK Kraftwerke im Produktionsbereich die besten derzeit verfügbaren technischen Lösungen und spezielle Anlagen.

Die Bewertung der Luftqualität auf dem Gebiet Niederschlesien (województwo dolnośląskie) wird jährlich im Rahmen der staatlichen Umweltüberwachung durch das Woiwodschafts-Umweltschutzinspektorat durchgeführt. Prognosen über die Auswirkungen des Kraftwerks und des Tagebaus Turów auf die Luftqualität bis 2044 werden in den Umweltberichten über die Umweltverträglichkeitsprüfung beschrieben – d.h. in fachlichen Gutachten, die im Rahmen des Verfahrens zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) des Vorhabens erstellt werden. Gemäß der Espoo-Konvention (Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen) wurden die UVP-Berichte über die Tätigkeiten der Kraftwerke und des Tagebaus in Bezug auf grenzüberschreitende Auswirkungen, einschließlich der Luftqualität, Deutschland und der Tschechischen Republik zur  öffentlichen Konsultation übergeben. Die von der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland übermittelten Stellungnahmen werden im Rahmen der grenzüberschreitenden Konsultationen geklärt.

Betrieb bei offenen Türen

Informationen über die Aktivitäten der Niederlassungen zum Umweltschutz werden auf Webseiten zur Verfügung gestellt. Zu Themen, die für die Sicherheit der Einwohner relevant sind, stehen die Informationen auch in tschechischer und deutscher Sprache zur Verfügung. Die Öffentlichkeit wird über die durchgeführten Investitionsmaßnahmen informiert und hat das Recht, sich an den laufenden Verfahren zu beteiligen. Mehr über den Betrieb des Kraftwerks erfahren Sie während Bildungsveranstaltungen im Rahmen der "Tage der offenen Tür". Das Kraftwerk kann nach vorheriger Terminabstimmung auch von organisierten Gruppen besichtigt werden. Diese Gelegenheit nutzen oft sowohl die Bewohner der Gemeinde Bogatynia, Schüler, Studenten sowie unsere Nachbarn aus Tschechien und Deutschland.

kwbturow_site