• Minister Klimatu wydał decyzję o przedłużeniu koncesji z 27 kwietnia 1994 r. o numerze 65/94  na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża węgla brunatnego „Turów”
  • Kopalnia w Turowie będzie prowadziła swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w koncesji z 27 kwietnia 1994 r.
  • Decyzja z dnia 20 marca 2020 r. pozwoli kontynuować pracę kompleksu przez najbliższe 6 lat
  • PGE GiEK równolegle prowadzi działania zmierzające do uzyskania koncesji pozwalającej zapewnić dostawy surowca do produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Turów na kolejne 25 lat, czyli do momentu wyczerpania złoża i zakończenia eksploatacji turoszowskiej elektrowni
  • Otrzymanie koncesji na kolejne lata zagwarantuje dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych do 2044 roku
kwb-turow_male.jpg

Przyznanie przez Ministra Klimatu sześcioletniej koncesji oznacza kontynuację eksploatacji złoża węgla brunatnego przez kopalnię, która na skalę przemysłową prowadzona jest na tym terenie od 1904 r. Wydobycie węgla jest i będzie realizowane wyłącznie w obszarze górniczym „Turoszów-Bogatynia”, który wyznaczony został w koncesji z 1994 r. W praktyce oznacza to, że Kopalnia Turów nie powiększy swojego obszaru górniczego poza granice wyznaczone 25 lat temu, co więcej, obszar faktycznie prowadzonej działalności wydobywczej będzie o ponad połowę mniejszy w stosunku do obszaru górniczego określonego w  koncesji z 1994 r.

Projekt zagospodarowania złoża Turów, przyjęty przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1993 roku, określał  pozwolenie na eksploatację złoża Turów do wyczerpania jego zasobów, czyli do 2044 roku.

Przedłużenie pozwolenia na wydobycie w Kopalni Turów to dobra wiadomość dla blisko 15 tysięcy pracowników, zarówno tych zatrudnionych w turoszowskim kompleksie, jak i we wszystkich firmach współpracujących z kopalnią i elektrownią. To również dobra wiadomość  dla milionów polskich rodzin, do których trafia energia elektryczna wyprodukowana w pobliskiej Elektrowni Turów. Kontynuacja wydobycia oznacza w praktyce zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, które w obecnej sytuacji nabiera dodatkowej wartości. Dzisiaj nasz kraj potrzebuje stałych i niezakłóconych dostaw energii, a turoszowski kompleks energetyczny takie dostawy zapewnia – mówi Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

infografika_zatrudnienie_turow.jpg

Konsultacje społeczne

W ramach procesu koncesyjnego został opracowany szczegółowy raport środowiskowy, w którym zawarto analizy dotyczące przewidywanego oddziaływania i przede wszystkim określające niezbędne środki minimalizujące potencjalny wpływ prowadzonej działalności. Udzielono odpowiedzi na kilka tysięcy zgłoszonych uwag i wniosków, a uczestnicy postępowania, a także osoby nim zainteresowane, uzyskali niezbędne informacje we wszystkich kwestiach wzbudzających wątpliwości.

Do postępowania związanego z przedłużeniem koncesji do roku 2044 r. konieczne jest posiadanie tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Wniosek o wydanie tej decyzji, złożony został przez PGE GiEK już w 2015 r., a procedura oceny oddziaływania na środowisko kontynuacji eksploatacji złoża Turów trwała ponad 5 lat. Decyzję tę wydał 21 stycznia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko. Nakłada ona na Kopalnię Turów konkretne obowiązki, w tym realizację inwestycji minimalizujących jej odziaływanie na środowisko – podkreśla Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE GiEK.

Zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i unijnego, w procedurze oceny oddziaływania na środowisko uczestniczyli przedstawiciele organów administracji, społeczeństwo, a także kraje sąsiadujące, czyli Republika Czeska i Republika Federalna Niemiec. W ramach tej procedury składane były sprzeciwy.

Konsultacje społeczne, w tym również konsultacje ze społeczeństwem czeskim i niemieckim, w ramach postępowania transgranicznego, przeprowadzono z pełną transparentnością oraz z uwzględnieniem maksymalnie długiego czasu oczekiwania na stanowiska sąsiadujących z nami krajów – dodaje Zbigniew Kasztelewicz.

Kierując się zasadą dobrych praktyk PGE GiEK zorganizował dodatkowe, nieobjęte przepisami prawa spotkania z mieszkańcami Czech jesienią 2019 r. w miejscowościach Chotyne i Uhelna, podczas których  rozmawiano o środkach jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne. Ponadto, również poza standardową procedurą wymaganą przepisami prawa, w pierwszej połowie 2019 r. odbyły się także spotkania z mieszkańcami Opolna-Zdroju.

infografika_lasy_turow.jpg

Ochrona wody

Przedmiotem procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnień transgranicznych było również oddziaływanie Kopalni Turów na zasoby wodne przy granicy czeskiej. Poziom wód podziemnych jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć pomiarowa obejmuje 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej. Wyniki badań specjalistów potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej. W celu ochrony jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej, na które Kopalnia Turów może mieć oddziaływanie, podjęto działania nad opracowaniem i wdrożeniem ekranu podziemnego, który powstanie na głębokości około 60-110 m i który zabezpieczy potencjalny przepływ wody z terenu Uhelnej w kierunku odkrywki.

elt_male.jpg

Dodatkowe informacje: wytwarzanie energii w Elektrowni Turów

Kopalnia Turów jest jedynym dostawcą paliwa do pobliskiej Elektrowni Turów, która obecnie jest w stanie wyprodukować energię elektryczną dla ok. 2,3 mln gospodarstw domowych. Turoszowska elektrownia spełnia wszystkie obowiązujące normy emisyjne i jest przygotowana na wejście w życie zaostrzonych wymogów emisyjnych nałożonych przez Unię Europejską.

Aktualnie w Elektrowni Turów eksploatowanych jest 6 bloków energetycznych uruchamianych w latach 1998-2005. Z punktu widzenia czasu eksploatacji bloków Elektrownia Turów jest jedną z najnowszych elektrowni systemowych w Polsce. Od 2014 r. w elektrowni realizowany jest program dostosowawczy do ciągle zaostrzających się norm emisyjnych. W tym celu na terenie zakładu trwa m.in. gruntowna modernizacja bloków 1–3. Wartość projektu to około 800 mln zł. Zakończenie tego zadania przyczyni się do wydłużenia żywotności jednostek wytwórczych o minimum 20 lat, zwiększenia ich mocy z 235 MW do 250 MW, a także poprawienia ich sprawności i dyspozycyjności. W trakcie prac zostaną zmodernizowane główne wyspy technologiczne bloków, tj. kotły, turbiny, generatory, elektrofiltry oraz systemy sterowania. Realizacja projektu ma również swój wymiar środowiskowy - zaowocuje istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłu. Poziom emisji tlenków azotu zostaje zmniejszony z 190 na 175 mg/Nm3; poziom emisji dwutlenku siarki zostaje ograniczony do wartości 180 mg/Nm3 (z 400 mg/Nm3), a poziom emisji pyłu po modernizacji osiągnie 10mg/Nm3 (dotychczas ta wartość wynosiła 50mg/Nm3).

Obecnie w Elektrowni Turów w końcowej fazie realizacji jest budowa nowoczesnego bloku energetycznego o mocy ok. 500 MW. Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w nowobudowanym bloku energetycznym nr 7 ma zagwarantować wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej oraz pozwolić na pełne i efektywne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich standardów ekologicznych. Nowy blok będzie spełniać surowe normy ochrony środowiska. Jego emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi blokami energetycznymi nr 8, 9 i 10 zmniejszy się prawie 20-krotnie, a emisja pyłów około 10-krotnie. W związku z wymaganiami polityki klimatycznej blok przygotowany będzie pod budowę instalacji wychwytu dwutlenku węgla ze spalin. Budowany blok zastąpi wycofane już z eksploatacji jednostki starszej generacji i pozwoli na odbudowanie mocy Elektrowni Turów do ok. 2 tys. MW. Wyprodukowana w nim energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych.

  • The Minister of Climate issued a decision to extend the license of 27 April 1994 No. 65/94 for lignite mining from the "Turów" lignite deposit.
  • The lignite mine in Turów will conduct its mining activities in the mining area reduced by more than half compared to the area specified in the license from 27 April 1994
  • The decision of 20 March 2020 will allow the Turów complex to continue working for the next six years
  • PGE GiEK simultaneously takes measures aimed at obtaining a license allowing to ensure the supply of fuel for power generation at the Turów Power Plant for the next 25 years, i.e. until the field is depleted and the operation of the Turów Power Plant ends
  • Obtaining a license for the following years will guarantee electricity supply to over 3 million households by 2044
kwb-turow_male.jpg

The Minister of Climate's award of a six-year license means the continuation of the lignite deposit mining operations, which have been carried out on an industrial scale since 1904. The lignite mining is and will be conducted only in the “Turoszów-Bogatynia” mining area, which was designated in the concession of 1994. In practice, this means that the Turów Lignite Mine will not expand its mining area beyond the boundaries set 25 years ago. Moreover, the area of actual mining activities will be less than half the size of the mining area specified in the 1994 license.

The Turów deposit development project, adopted by the Minister of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry in 1993, specified the permit for the Turów deposit mining until its exhaustion, i.e. until 2044. The extension of the mining permit for the Turów Mine means nearly 15,000 maintained workplaces, both those in the Turów complex and in all companies cooperating with the lignite mine and the power plant. Millions of Polish families receive electricity produced at the nearby Turów Power Plant. Continued mining means also an increase of energy security, which in the current situation gains additional value. Millions of Polish families receive electricity produced at the nearby Turów Power Plant.  

Public consultation

As part of the concession process, a detailed environmental report has been developed, which contains analyses of the expected impact and, above all, determining the necessary measures to minimize the potential impact of lignite mine operations. Responses to several thousand comments and motions were submitted, and in result, the participants in the proceedings, as well as persons interested in it, obtained the necessary information on all matters raising doubts.

For proceedings related to the extension of the concession until 2044, it was necessary to get a so-called decision on the environmental conditions of the project. The application for issuing such a decision was submitted by PGE GiEK already in 2015, and the procedure of environmental impact assessment for continuing Turów deposit mining operations lasted over 5 years. The Decision was issued on 21 January 2020 by the Regional Director for Environmental Protection in Wrocław, following the environmental impact assessment procedure. It imposes specific obligations on the Turów Lignite Mine, including the implementation of investment projects that minimize its environmental impact, underlines Zbigniew Kasztelewicz, Vice President of the Management Board for Mining at PGE GiEK.

In accordance with the requirements of the Polish and EU law, representatives of administrative bodies, the public, as well as the neighbouring countries, i.e. the Czech Republic and the Federal Republic of Germany, participated in the environmental impact assessment procedure. As part of this procedure, objections were raised.

Public consultations, including consultations with the Czech and German society, as part of cross-border proceedings, were conducted with full transparency and took into account the maximum waiting time for positions of the neighbouring countries, adds Zbigniew Kasztelewicz.

Guided by the principle of good practices, in autumn 2019 PGE GiEK organized additional meetings, outside the scope of legal requirements, with Czech residents in the villages of Chotyne and Uhelna, during which they discussed the measures that would be taken to eliminate the potential impact of the Turów opencast lignite mine on the border areas. Besides, in addition to the standard procedure required under the law, in the first half of 2019 meetings were also held with the inhabitants of Opolno-Zdrój.

Protection of waters

The impact of the Turów Lignite Mine on water resources at the Czech border areas was also the subject of the environmental impact assessment procedure and cross-border arrangements. The groundwater level has been monitored for many years by the Polish-Czech and the Polish-German teams of specialists. The measurement network includes 550 sites for measuring the groundwater table, of which over 150 belong to the Polish-Czech and the Polish-German measuring networks. The results of specialist tests confirm that the mine does not cause dewatering in drinking water intakes. In order to protect the only drinking water intake in Uhelna, which may be affected by the Turów Lignite Mine, actions were taken to develop and implement an underground screen that would be built at a depth of about 60-110 m and which would secure the potential flow of water from the Uhelna area towards the open pit.

elt_male.jpg

Additional information: power generation at the Turów Power Plant

The Turów Lignite Mine is the only fuel supplier to the nearby Turów Power Plant, which is currently able to produce electricity for approx. 2.3 million households. The Turów Power Plant meets all applicable emission standards and is prepared for the entry into force of the stricter emission requirements imposed by the European Union.

Currently, there are six power generation units in the Turów Power Plant, which were commissioned in the years 1998-2005. From the point of view of unit operation time, the Turów Power Plant is one of the newest system power plants in Poland. Since 2014, a program of adaptation to constantly tightening emission standards has been implemented at the Power Plant. This objective is to be achieved, among others, thorough the currently ongoing process of modernization of units 1-3. The value of the project is approximately PLN 800 million. The completion of this task will contribute to extending the life of the generating units by a minimum of 20 years, increasing their capacity from 235 MW to 250 MW, as well as improving their efficiency and availability. The main technological islands of the units, i.e. boilers, turbines, generators, electrostatic precipitators and control systems will be modernized during the works. The implementation of the project also has its environmental dimension – it will result in a significant reduction in the emissions of nitrogen oxides, sulphur dioxide, and dust. The emissions of nitrogen oxides are reduced from 190 to 175 mg/Nm3; the sulphur dioxide emissions are brought down to 180 mg/Nm3 (from 400 mg/Nm3), and the level of dust emissions after the modernization will be 10mg/Nm3 (so far this value has been 50mg/Nm3).

At present, the Turów Power Plant is in the final construction phase of a modern power generation unit with a capacity of approx. 500 MW. The use of the latest technological solutions in the newly built power unit No. 7 is to guarantee high efficiency of power generation as well as full and effective utilization of lignite deposits in the Turów Lignite Mine, with the simultaneous compliance with all ecological standards. The new unit will meet strict environmental standards. Its SO2 emissions compared to those of the shut-down power units Nos. 8, 9 and 10 will decrease by almost 20 times, and the dust emissions – by about 10 times. Due to the requirements of the climate policy, the unit will be prepared for the construction of an installation capturing carbon dioxide from flue gases. The power generation unit under construction will replace the older decommissioned units, and will allow the rebuilding of the capacity of the Turów Power Plant to approx. 2000 MW. Electricity produced in it is sufficient to meet the needs of about 1 million households.

kwbturow_site