Kompleks Turów dla lokalnej społeczności z Czech

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należą Kopalnia i Elektrownia Turów, angażuje się w rozwój społeczności lokalnej zarówno w Polsce, jak i za granicą. PGE GiEK wsparła organizację jednego z najbardziej prestiżowych festiwali kulturalnych w Europie Środkowej - Festiwalu Wallensteina (Valdštejnské slavnosti), który odbył się w dniach 19-21 maja w czeskim Frydlancie.

Festiwal Wallensteina to wyjątkowe wydarzenie, które od lat przyciąga artystów, entuzjastów kultury i miłośników historii. To doskonała okazja do promocji wartości kulturowych i artystycznych, a także do wzmacniania więzi pomiędzy Polską a Czechami szczególnie w rejonie Trójstyku, w którym funkcjonuje turoszowski kompleks energetyczny.

W tegorocznym programie Festiwalu Wallensteina można było znaleźć wiele atrakcji zarówno dla starszych jak i młodszych mieszkańców pogranicza. Występy muzyczne, pokazy historyczne i teatralne, wystawy i warsztaty edukacyjne to tylko niektóre z punktów bogatego programu festiwalu, w którym każdy miłośnik kultury znalazł coś dla siebie.

To niezwykłe wydarzenie stanowi doskonałą okazję do odkrywania unikalnego dziedzictwa naszego regionu. Jesteśmy przekonani, że wspieranie takich inicjatyw kulturalnych przyczynia się do rozwoju lokalnych społeczności, budowania więzi międzyludzkich i kształtowania pozytywnych relacji między Polską a Czechami. Dążymy do wzmocnienia więzi transgranicznych i promowania wartości kulturowych w naszym regionie, nie tylko po polskiej stronie granicy – podkreśla Sławomir Wochna, dyrektor PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Atrakcje Festiwalu Wallensteina organizowane są w różnych miejscach miasta. Główny Plac T. G. Masaryka i przyległe uliczki zamieniają się w średniowieczny rynek z tradycyjnym rzemiosłem. Podczas wydarzenia organizowana jest m.in. uroczysta parada w strojach z epoki, w tym przybycie Albrechta von Wallensteina i jego świty oraz pokazy ognia. W parku miejskim uczestnicy festiwalu mogli zobaczyć obóz wojskowy, ambulatorium i łaźnię. W programie nie zabrakło walk rycerskich, uczt i bankietów, występów grajków, kuglarzy, tancerzy i wędrownych aktorów. W sobotę i niedzielę na łąkach w pobliżu szpitala miejskiego rozgrywa się tradycyjne bitwy. Scenerią festiwalu jest również Zamek Frýdlant, z którego na plac wyruszyła poranna i wieczorna procesja.

Uroczystości Wallensteina od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców Bogatyni i okolic. Pierwsze historyczne Święto Wallensteina odbyło się już w 1934 roku a współczesna tradycja święta została wznowiona w 1994 roku.

Informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej organizatora: https://www.valdstejnske-slavnosti.cz/

The Turów complex for the local community in the Czech Republic

The company PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, which owns and operates the Turów Lignite Mine and Power Plant, is committed to the development of local communities in both Poland and the neighbouring countries. PGE GiEK supported the organisation of one of Central Europe’s most prestigious cultural festivals, the Wallenstein Festival (Valdštejnské slavnosti), held in Frýdlant, the Czech Republic from 19 to 21 May this year. 

The Wallenstein Festival is a unique event that for many years has attracted artists, culture enthusiasts and history lovers.  It is an excellent opportunity to promote cultural and artistic values, as well as to strengthen ties between Poland and the Czech Republic, especially in the Tri-State Area, where the Turów power complex is located.

This year’s programme of the Wallenstein Festival included many attractions for both older and younger residents of the borderland.  Musical performances, historical and theatrical shows, exhibitions and educational workshops were just some of the items on the festival extensive agenda, from which every culture lover was able to choose something interesting.

This extraordinary event is an excellent opportunity to discover the unique heritage of our region. We are convinced that supporting such cultural initiatives contributes to the development of local communities, building interpersonal ties and shaping positive relations between Poland and the Czech Republic. We aim to strengthen cross-border ties and promote cultural values in our region, not only on the Polish side of the border, emphasises Sławomir Wochna, Director of PGE GiEK Turów Lignite Mine Branch.

The events of the Wallenstein Festival took place at various locations around the town. The main T. G. Masaryk Square and the adjacent streets were transformed into a medieval marketplace with traditional craft stalls. The event included a festive parade in period costume, the arrival of Albrecht von Wallenstein and his entourage, as well as fire displays. In the city park, festival participants could see a military camp, an infirmary and a bathhouse. The programme did not lack knightly tourneys, feasts and banquets, performances by musicians, jugglers, dancers and travelling actors. On Saturday and Sunday, traditional battles were fought on the meadows near the municipal hospital. The festival’s setting included also the Frýdlant Castle, from which a morning and evening procession set off to the market square.

For many years the Wallenstein festivities have enjoyed unflagging interest from the inhabitants of Bogatynia and the surrounding area. The first historical Wallenstein Festival was held as early as 1934 and the contemporary tradition of the festival was revived in 1994.

More information on the event is available on the organiser’s website: https://www.valdstejnske-slavnosti.cz/ 

Komplex Turów pro místní komunitu z České republiky

Společnost PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, která vlastní důl a elektrárnu Turów, se angažuje v rozvoji místních komunit v Polsku a v zahraničí. PGE GiEK podpořila organizaci jednoho z nejprestižnějších kulturních festivalů ve střední Evropě, Valdštejnských slavností, který se konal od 19. do 21. května ve Frýdlantu v České republice.

Valdštejnské slavnosti jsou jedinečnou událostí, která již léta přitahuje umělce, kulturní nadšence a milovníky historie. Je to vynikající příležitost k propagaci kulturních a uměleckých hodnot a také k posílení vazeb mezi Polskem a Českou republikou, zejména v oblasti Trojmezí, kde působí turošovský energetický komplex.

Letošní program Valdštejnských slavností nabídl mnoho atrakcí pro starší i mladší obyvatele pohraničí. Hudební vystoupení, historická a divadelní představení, výstavy a vzdělávací workshopy - to jsou jen některé z hlavních bodů bohatého programu festivalu, v němž si každý milovník kultury našel něco pro sebe.

Tato mimořádná událost je skvělou příležitostí k poznání jedinečného dědictví našeho regionu. Jsme přesvědčeni, že podpora takových kulturních iniciativ přispívá k rozvoji místních komunit, budování mezilidských vztahů a utváření pozitivních vztahů mezi Polskem a Českou republikou. Naším cílem je posílit přeshraniční vazby a propagovat kulturní hodnoty v našem regionu, a to nejen na polské straně hranice – zdůrazňuje Slawomir Wochna, ředitel dolů Turów.

Atrakce Valdštejnských slavností se konají na různých místech města. Hlavní náměstí T. G. Masaryka a přilehlé ulice se proměnily ve středověký trh s tradičními řemesly. Součástí akce je mimo jiné slavnostní průvod v dobových kostýmech, včetně příjezdu Albrechta z Valdštejna a jeho družiny, a ohňostroj. V městském parku si účastníci festivalu mohli prohlédnout vojenský tábor, lazaret a lázeň. Na programu nechyběly rytířské bitvy, hostiny a rauty, vystoupení muzikantů, kejklířů, tanečníků a potulných komediantů. V sobotu a v neděli se na loukách u městské nemocnice odehrály tradiční bitvy. Dějištěm slavnosti byl také frýdlantský zámek, odkud se ráno a večer vydával průvod na náměstí.

Valdštejnské slavnosti se již po léta těší trvalému zájmu obyvatel Bogatyně a okolí. Historicky první Valdštejnské slavnosti se konaly již v roce 1934 a novodobá tradice festivalu byla obnovena v roce 1994.

Informace o akci jsou k dispozici na webových stránkách pořadatele: https://www.valdstejnske-slavnosti.cz/ 

kwbturow_site