Od 2013 roku w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. prowadzone były prace związane z unifikacją i wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ), opartego o systemy funkcjonujące w poszczególnych Oddziałach Spółki. Także w kopalni Turów.

img-150721134609-0001

Zintegrowany system zarządzania obejmuje swoim zakresem cztery systemy składowe, tj.: zarządzanie bezpieczeństwem informacji - wg normy PN-EN ISO/ICE 27001:2014, zarządzanie środowiskowe - wg normy PN-EN ISO 14001:2005, zarządzania BHP - wg normy PN-N 18001:2004  oraz części wspólnej systemów. Na przełomie lutego i marca bieżącego roku w centrali i oddziałach prowadzony był proces certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ).

W wyniku przeprowadzonego badania auditorzy Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków potwierdzili, że uregulowania funkcjonujące w obszarach objętych systemem i działania realizowane są zgodnie z wymaganiami norm, audit zakończył się wynikiem pozytywnym, co stanowiło podstawę do rekomendacji wydania certyfikatu. W wyniku Auditu oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów uzyskał certyfikat w zakresie: „Wydobywanie i przeróbka węgla brunatnego i kopalin towarzyszących”.

W czerwcu 2015 roku, na spotkaniu administratorów merytorycznych oraz koordynatorów ds. ZSZ, które miało miejsce w Hotelu Wodnik k. Bełchatowa, nastąpiło przekazanie ozdobnych wersji certyfikatów. Należy podkreślić, iż zadania związane z przygotowaniem wdrożenia ZSZ wymagały znacznego zaangażowania osób odpowiedzialnych, w tym auditorów wewnętrznych będących pracownikami naszego oddziału. Podstawowym założeniem i celem w odniesieniu do wdrożonego systemu zintegrowanego jest utrzymanie wysokich standardów zarządzania poszczególnymi obszarami, jak również ciągłe doskonalenie, które wymaga wysokiego poziomu zaangażowania zarówno od kierownictwa, jak i pracowników Kopalni.

kwbturow_site