Proces technologiczny wydobycia oparty jest aktualnie na 11 koparkach wieloczerpakowych, w tym 4 koparkach KWK-1500 produkcji polskiej o wydajności 4200 m3/h, 4 koparkach KWK-1200M (koparki poddane głębokiej modernizacji wg polskiej myśli technicznej) o wydajności 3500 m3/h, 1 koparce SchRs-1200 produkcji niemieckiej o wydajności 3500 m3/h, 1 koparce łańcuchowej typu Rs-560 o wydajności 740 m3/h oraz 1 koparce KWK-910 produkcji polskiej o wydajności 3600 m3/h.

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów każdego dnia dostarcza przenośnikami węgiel  do Elektrowni Turów w ilościach wynikających z aktualnego zapotrzebowania elektrowni na paliwo. Aktualne roczne dostawy węgla do Elektrowni Turów wynoszą średnio ok. 7,0-8,0  mln Mg, a po planowanym w roku 2020 uruchomieniu nowego bloku o mocy 450 MW wzrosną do 11,0-12,0 mln Mg/rok.

Proces technologiczny

Proces wydobycia węgla w Kopalni Turów realizowany jest poprzez:

1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze na przedpolu wyrobiska odkrywkowego i zwałowiska prowadzone są z odpowiednim wyprzedzeniem i mają na celu zabezpieczenie prac prowadzonych w odkrywce i na zwałowiskach wewnętrznych.

Przygotowanie przedpola odkrywki

Kopalnia prowadzi działalność eksploatacyjną na terenach przejmowanych i wykupywanych systematycznie od osób prawnych i od osób fizycznych. Przejmowane tereny, w zasadzie oprócz wycinki drzew, nie wymagają specjalnego przygotowania inżynieryjnego przed rozpoczęciem eksploatacji.

1.2 Roboty przygotowawcze i udostępniające na odkrywce

Zabezpieczają prawidłową eksploatację i polegają głownie na:

  • udostępnianiu nowych poziomów eksploatacyjnych,
  • odwodnieniu terenu (budowa układu odwodnienia: rowy, zbiorniki, osadniki, pompownie główne i pomocnicze),
  • budowie ciągów odstawy urobku.

1.3 Roboty przygotowawcze na zwałowiskach

Zabezpieczają prawidłowe zwałowanie nadkładu. Planowane są w oparciu o przyjęte projekty zwałowania wewnętrznego, polegają głównie na:

  • budowie, przebudowie przenośników dla potrzeb zwałowania i ich likwidacji po zakończeniu zwałowania na poziomach,
  • wykonaniu odwodnienia powierzchniowego przedpola (podłoża) – systemu rowów i przekopów, drenaże,
  • wyrównaniu na bieżąco, dla potrzeb odwodnienia, wierzchowiny formowanych pięter.

2. Roboty eksploatacyjne

2.1 Zdejmowanie nadkładu i eksploatacja węgla na poszczególnych piętrach eksploatacyjnych.

2.2 Selektywne zdejmowanie nadkładu

W Kopalni Turów wybiera się selektywnie zalegające w nadkładzie zapiaszczone i zawęglone gliny i iły. Są one wykorzystywane do różnych celów, w tym także jako dodatek do niektórych mas ceramicznych.

Wybieranie iłów prowadzone jest zarówno podstawowym układem technologicznym (układ KTZ) jak i układem pomocniczym, złożonym z koparki jednonaczyniowej z osprzętem podsiębiernym i współpracującej z nią spycharki. Transport urobku realizowany jest samochodami samowyładowczymi.

Selektywne wybieranie gruntów piaszczysto-żwirowych

Kopalnia w ramach przygotowania przedpola i zdejmowania nadkładu wykorzystuje głównie dla potrzeb własnych zalegające w nadkładzie grunty piaszczysto-żwirowe, z przeznaczeniem na nasypy i podsypki pod drogi, place kopalniane oraz dla potrzeb robót odwodnieniowych. Utwory piaszczysto-żwirowe pozyskuje się przy pomocy ładowarki (wysokość podnoszenia łyżki – 3,8 m) lub koparki jednonaczyniowej przy współpracy ze spycharką oraz transportem samochodowym.

3. Zwałowanie

3.1 Zwałowanie zewnętrzne

Roboty górnicze na zwałowisku zewnętrznym zostały zakończone z dniem 31.03.2006 r. Obszar tego zwałowiska  został w całości zrekultywowany w kierunku leśnym a teren przekazany Lasom Państwowym

3.2 Zwałowanie wewnętrzne

Zwałowanie wewnętrzne aktualnie prowadzone jest trzema  zwałowarkami. Zwałowarki pracujące w układzie technologicznym Kopalni Turów są maszynami produkcji polskiej. Są to: ARsP-6500 o wydajności 6500 m3/h, ZGOT-6300 o wydajności 6300 m3/h i ZGOT-11500 o wydajności 11500 m3/h.