Dział Geologiczny pozyskuje, gromadzi i aktualizuje informacje o czynnikach wywołujących zagrożenia naturalne. W celu skutecznego przeciwdziałania tego typu zagrożeniom Kopalna Turów posiada odpowiednio zorganizowany i stale unowocześniany system monitorowania oddziaływania na środowisko oraz rozpoznawania zagrożeń naturalnych.

Jednym z istotnych źródeł pozyskiwania informacji dla potrzeb tego systemu są pomiary zaistniałych zjawisk geotechnicznych z wykorzystaniem technologii satelitarnej GPS. Technologia ta umożliwia szybką lokalizację w przestrzeni i odwzorowanie na mapach cyfrowych miejsc na obszarze odkrywki i zwałowisk, w których wystąpiły różnego rodzaju deformacje górotworu i zdarzenia będące przedmiotem analiz prowadzonych przez służby geotechniczne.

Ważną rolę w procesie rozpoznawania zagrożeń odgrywają sondowania geostatyczne gruntów wykonywane sondą ciężką GRYZZLY 200 kN firmy GEOMIL. Sondowania te dostarczają danych na temat miejscowych cech fizykomechanicznych gruntów, stref osłabień, ciśnień porowych oraz zmian właściwości gruntów zwałowych w czasie.

Zastosowanie tego typu badań umożliwia szybkie uzyskanie informacji o parametrach gruntów in situ, co ma duże znaczenie przy rozpoznawaniu zagrożeń oraz w sytuacjach awaryjnych. Uzyskane informacje są podstawą do prowadzenia geotechnicznych analiz stateczności, oceny nośności placów remontowych oraz wykonywania prac związanych z zagospodarowaniem terenu odkrywki i zwałowisk.

Sonda statyczna GRYZZLY.

Sonda statyczna GRYZZLY – wyposażenie.