Główne zadania Działu Mierniczego kopalni to prowadzenie pomiarów związanych z ruchem zakładu górniczego jego budową, rozbudową oraz wpływem eksploatacji na otoczenie kopalni. Obsługa obejmuje roboty podstawowe, przygotowawcze i pomocnicze w procesie górniczej eksploatacji złoża oraz pomiary określające wpływ robót górniczych na powierzchnię terenu górniczego. W ramach tych zadań wykonywana jest dokumentacja pomiarowa, obliczeniową i kartograficzna. Ze względu na budowę geologiczną złoża pracami mierniczymi objęty jest, poza zakładem górniczym, niemal cały obszar Worka Turoszowskiego.

Osnowę dla pomiarów stanowi geodezyjna sieć przestrzenna, wykorzystywana do pomiarów deformacji oraz sieć niwelacji precyzyjnej obejmująca ok. 350 reperów. Prace miernicze prowadzi się z użyciem współczesnych technologii zapewniających spełnienie wysokich rygorów dokładnościowych.

Zasadnicze wyposażenie sprzętowe stanowią odbiorniki satelitarne GNSS działające w trybie RTK współpracując z własna stacją referencyjną, tachimetry elektroniczne wyposażone w dalmierz bezlustrowy (także wersja zmotoryzowana). Do realizacji projektów fotogrametrii lotniczej wykorzystuje się bezzałogowy statek latający.

Tachimetr elektroniczny i zestaw GNNS.

Bazzałogowy statek latający.

Od 1998 roku funkcjonuje w Dziale Mierniczym trójwymiarowa mapa cyfrowa, co stwarza możliwość wykonania modelu powierzchni. Tworzenie modeli tego typu umożliwia automatycznie obliczenia wyeksploatowanych bądź zwałowanych objętości. Trójwymiarowa mapa stała się standardem w pracach geologicznych oraz projektowych innych służb kopalni. W zadaniach projektowych zastosowanie znajdują także ortofotomapy i inne produkty fotogrametryczne.

Model wysokości terenu produkt opracowania fotogrametrycznego.

Siatka TIN wygenerowana z 3-wymiarowej mapy wyrobisk górniczych.