PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów jest nowoczesnym i perspektywicznym zakładem stosującym najnowsze osiągnięcia techniki. Przez następne dziesięciolecia będzie realizować swoje cele techniczne i funkcje społeczne przy pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Budowa geologiczna złoża węgla brunatnego Kopalni Turów jest bardzo skomplikowana. Złoże jest wielopokładowe, pocięte licznymi uskokami, miąższość pokładów jest zróżnicowana, występują liczne przewarstwienia i zmienne nachylenia warstw. Warunki te determinują układ technologiczny kopalni. Proces technologiczny wydobycia oparty jest aktualnie na 11 koparkach wieloczerpakowych i 3 zwałowarkach, połączonych ze sobą układem ciągów wielkogabarytowych przenośników taśmowych, tworzących układy transportowe. Układ technologiczny kopalni poddawany jest ciągłej przebudowie i modernizacji, zarówno pod względem technicznym, jak i technologicznym wynikającym z warunków eksploatacji złoża i postępu technicznego w przemyśle. W codziennych zmaganiach związanych z wydobyciem węgla cały wysiłek załogi koncentruje się na procesach technologicznych, efektywnym wykorzystaniu posiadanego potencjału – jego unowocześnianiu oraz na skutecznym zarządzaniu.