Zakres działalności Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów obejmuje głównie górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego. W zakresie działalności podstawowej prowadzone jest także wydobywanie kruszyw i surowców ilastych, zagospodarowanie (unieszkodliwianie) odpadów, oraz ochrona środowiska przed ujemnymi skutkami działalności górniczej, w tym rekultywacja terenów pogórniczych.

Złoże węgla brunatnego „Turów” eksploatowane jest w sposób przemysłowy metodą odkrywkową od roku 1904. Przejęcie kopalni przez polską załogę nastąpiło 18 czerwca 1947 roku. W miarę rozwoju kopalni zmieniały się technologie, urządzenia techniczne, środki transportu, poprawiały się warunki życia społeczności Zagłębia Turoszowskiego. Decydujące znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa miało uruchomienie w roku 1962 pobliskiej Elektrowni Turów.

Od roku 1947 Kopalnia Turów realizując w pełni potrzeby odbiorców wydobyła 904.443 tys. Mg węgla, zdejmując przy tym 2.154.296 tys. m3 nadkładu. Kopalnia Turów zatrudnia 2.486 pracowników (na dzień 28.02.2018 r.). Jest nowoczesną i perspektywiczną firmą stosującą najnowsze osiągnięcia techniki. Przez następne dziesięciolecia będzie realizować swoje cele techniczne i funkcje społeczne przy pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. w złożu pozostało jeszcze 309 844 Mg zasobów przemysłowych węgla o korzystnych parametrach jakościowych, co pozwala na prowadzenie wydobycia co najmniej do roku 2044.