Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów jest nowoczesnym i perspektywicznym zakładem stosującym najnowsze osiągnięcia techniki. Przez następne dziesięciolecia będzie realizować swoje cele techniczne i funkcje społeczne przy pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Budowa geologiczna złoża węgla brunatnego Kopalni Turów jest niezwykle zróżnicowana i skomplikowana. Trudność w zakresie eksploatacji złoża wiąże się z jego nierównomiernym zaleganiem i wielopokładowym ułożeniem. Warunki te determinują układ technologiczny kopalni. Proces technologiczny wydobycia oparty jest aktualnie na 11 koparkach wieloczerpakowych i 3 zwałowarkach, połączonych ze sobą wielokilometrowym układem ciągów wielkogabarytowych przenośników taśmowych, tworzących układy transportowe. Układ technologiczny kopalni poddawany jest ciągłej przebudowie i modernizacji zarówno pod względem technicznym jak i technologicznym, wynikającym z warunków eksploatacji złoża i postępu technicznego w przemyśle. W codziennych zmaganiach związanych z wydobyciem węgla cały wysiłek załogi koncentruje się na procesach technologicznych, efektywnym wykorzystaniu posiadanego potencjału – jego stałym unowocześnianiu oraz na skutecznym zarządzaniu.