NOWA OCZYSZCZALNIA WÓD KOPALNIANYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT ROZBUDOWY ZAKŁADU PGE KWB TURÓW S.A.

http://www.pois.gov.pl/

 

W dniu 16 czerwca 2009 roku PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Nowa oczyszczalnia wód kopalnianych jako istotny element rozbudowy zakładu PGE KWB Turów S.A.” Kwota dofinansowania nie przekroczy 9.609.600 zł, co stanowi maksymalną kwotę dofinansowania, jaką Spółka mogła otrzymać na projekt. Pieniądze pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IV, Działanie 4.4 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dotacja będzie wypłacona w jednej transzy po zakończeniu projektu (III kwartał 2011 r.). Przyznana dotacja po udokumentowaniu efektu ekologicznego będzie stanowiła bezzwrotną pomoc w finansowaniu przedmiotowej inwestycji.

W/w inwestycja została dofinansowana również ze środków krajowych NFOŚiGW. W dniu 18 czerwca 2009 roku PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A. podpisała z NFOŚiGW umowę na umorzenie spłaty części pożyczki celowej otrzymanej w roku 1996. Równowartość umorzonej kwoty pożyczki wynosi 2.657.000 zł.

Ochrona środowiska stanowi integralny element działalności Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Oddziaływanie na środowisko jest na bieżąco monitorowane we wszystkich aspektach środowiska.Podstawowym celem dofinansowanego projektu jest ograniczenie ładunku zanieczyszczeń zawartego w wodach kopalnianych odprowadzanych do środowiska wodnego. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wybudowaniu na terenie przedsiębiorstwa oczyszczalni, w której odbywać się będzie proces usuwania zawiesin z wód kopalnianych spływających z wyrobiska górniczego i jego przedpola, a następnie zrzucanych do cieków powierzchniowych.

Stężenie zawiesiny w wodach zrzucanych do potoku Biedrzychówka nie powinno średniorocznie przekroczyć 20 g/m3. Przy czym stężenie zawiesin w nieczyszczonej wodzie może w warunkach Kopalni wynosić nawet 2000 g/m3.

Wartość projektu wyniosła ok. 35 mln zł. Projekt zrealizowano w latach 2009-2011.