Gospodarka odpadami w Kopalni Turów prowadzona jest w oparciu o zasadę zapobiegania powstawania odpadów oraz maksymalnego wykorzystywania surowców wtórnych. Odpady powstają przede wszystkim w pomocniczych procesach technologicznych. Dominujący udział stanowią odpady przemysłowe gumowe i złomu. Wytwarzamy także odpady niebezpieczne m.in.: oleje przepracowane, akumulatory ołowiowe, lampy rtęciowe, czyściwo.

Od 1997 roku w Kopalni funkcjonuje Zakładowy Monitoring Odpadów zapewniający kontrolę nad poszczególnymi źródłami powstawania odpadów. Wprowadzono zasadę zbiórki cennych surowców wtórnych takich jak: makulatura, stłuczka i tworzywa sztuczne. W 2000 roku oddano do użytku nowy magazyn odpadów, który wyposażony został w urządzenia do minimalizacji gromadzonych w nim odpadów. Przeprowadzono identyfikację PCB, zinwentaryzowano wszystkie tego typu transformatory i sukcesywnie przekazuje się je podmiotom prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwienia takich odpadów. Prowadzimy także działania zmierzające do usunięcia azbestu i jego związków z budynków i urządzeń znajdujących się na terenie kopalni. Pozostałe odpady nie niebezpieczne są wykorzystywane, w tym również na terenie Kopalni: cennym nawozem są osady ściekowe z oczyszczalni ścieków, a gruz służy jako materiał budowlany. Sukcesywnie realizowany jest system wyposażania komórek organizacyjnych naszego przedsiębiorstwa w kontenery do segregacji odpadów.

Wszystkie te działania przyniosły wymierne efekty dla środowiska – w roku 1999 na składowisko przekazaliśmy 1.398 Mg odpadów komunalnych, a już w 2002 roku tylko 572 Mg i są to jedyne odpady, które Kopalnia Turów składuje.

Gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o wymagane prawem decyzje i uzgodnienia.