Ochrona środowiska stanowi integralny element działalności PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Już na etapie sporządzania projektów i założeń techniczno-ekonomicznych wszelkich inwestycji uwzględniany jest ich wpływ na środowisko i pod tym kątem dokonywana jest weryfikacja dokumentów projektowych. Po wykonaniu określonych działań inwestycyjnych wykonywana jest ocena ich wpływu na środowisko i spełnienia wymogów wynikających z prawa zarówno krajowego jak i unijnego. Oddziaływanie na środowisko jest na bieżąco monitorowane we wszystkich aspektach środowiska.

 

Odkrywkowa eksploatacja kopalin to przede wszystkim przekształcenia terenu i zmiany w otaczającym krajobrazie. Ograniczenie ujemnego wpływu na powierzchnię terenu zajętego pod działalność górniczą odbywa się poprzez odpowiednią gospodarkę terenami, rekultywację, zagospodarowanie terenów zrekultywowanych oraz odpowiednią profilaktykę zabezpieczającą obiekty budowlane przed skutkami osiadania terenu.W 2008 roku zakończono prowadzoną od lat sześćdziesiątych XX wieku rekultywację zwałowiska zewnętrznego w kierunku leśnym (działalność górnicza na zwałowisku została zakończona w marcu 2006 r.). W ramach rekultywacji wykonano roboty ziemne, wybudowano system hydrotechniczny składający się z 140 zbiorników-osadników, 190 tys. mb. rowów oraz 11 tys. mb. sprowadzeń, wykonano roboty agrotechniczne, wysadzono blisko 20 mln szt. drzew. Zalesione byłe zwałowisko zewnętrzne o miąższości 245 m i powierzchni 2 175 ha (około 400 pozostaje we władaniu kopalni) doskonale komponuje się z górzystym otoczeniem – Kopalnia zlokalizowana jest na terenie Worka Żytawskiego, który wchodzi w skład m.in. Pogórza Izerskiego.