W PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów działa pięć organizacji związkowych:

  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
  • Niezależny Związek Zawodowy Górników,
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność’80”,
  • Związek Zawodowy „KADRA”,
  • Związek Zawodowy Pracowników.

Kopalnia Turów nie zapomina także o byłych pracownikach – emerytach i rencistach. W Zgorzelcu i Bogatyni funkcjonują Kluby Seniora, które skupiają w swych szeregach byłych górników, ale także i energetyków z Turowa. Opieka macierzystego zakładu pracy polega m.in. na wypłacaniu na podstawie złożonej deklaracji raz w roku ekwiwalentów za deputat węglowy, a także na korzystaniu z zapisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dzięki niemu emeryci mogą korzystać z ulg przy opłatach za organizowany wypoczynek letni oraz mogą indywidualnie wnosić o pomoc finansową lub rzeczową.

W Kopalni Turów funkcjonuje również Zakładowa Orkiestra Dęta. Tradycje muzykowania górników związanych zawodowo z Kopalnią Turów to niezaprzeczalny dowód rozwijania się potrzeb kulturalnych i możliwości ich zaspokajania w tej części Polski.

Orkiestra powstała w 1948 roku i działa nieprzerwanie do chwili obecnej. Założycielem i pierwszym dyrygentem orkiestry był Michał Durajczyk, kolejni to: Jan Jarzyna, Józef Sztukowski, Tadeusz Grudziński, Czesław Słupecki, Jerzy Bzowski Obecnie kapelmistrzem jest Mariusz Sawicki, który kultywuje bogatą tradycję muzyczną orkiestry.

Zakładowa Orkiestra Dęta Kopalni Turów to zespół o profilu koncertowo-estradowym wykonującym utwory rozrywkowe i jazzowe. Mimo niezbyt licznego składu marszowego zespół prezentuje również musztrę paradną. W swoim repertuarze Orkiestra posiada m.in. utwory światowej klasy kompozytorów – Gershwina, Millera, Pettersa, Basica, Elingtona, Gudmena, Parkera i innych. Od 1998 roku przy Orkiestrze działa grupa wokalna oraz formacja taneczna.

Zakładowa Orkiestra jest laureatką wielu przeglądów i festiwali w kraju i za granicą. Źródło wspaniałych sukcesów orkiestry i jej stałego rozwoju artystycznego to przede wszystkim mozolna praca i poświęcanie się wszystkich ludzi zrzeszonych w tej orkiestrze. Za swą aktywną działalność artystyczną została ona uhonorowana wieloma odznaczeniami i nagrodami.