Od 2013 roku w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. prowadzone były prace związane z unifikacją i wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ), opartego o systemy funkcjonujące w poszczególnych Oddziałach Spółki. Także w kopalni Turów.

Zintegrowany system zarządzania obejmuje swoim zakresem cztery systemy składowe, tj.: zarządzanie bezpieczeństwem informacji – wg normy PN-EN ISO/ICE 27001:2014, zarządzanie środowiskowe – wg normy PN-EN ISO 14001:2015, zarządzanie BHP – wg normy PN-ISO 45001:2018  oraz części wspólnej systemów. Na przełomie lutego i marca 2015  roku w Centrali i Oddziałach prowadzony był proces certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ).

W wyniku przeprowadzonego badania auditorzy Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków potwierdzili, że uregulowania funkcjonujące w obszarach objętych systemem i działania realizowane są zgodnie z wymaganiami norm, audit zakończył się wynikiem pozytywnym, co stanowiło podstawę do rekomendacji wydania certyfikatu. W wyniku auditu oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów uzyskał certyfikat w zakresie: „Wydobywanie i przeróbka węgla brunatnego i kopalin towarzyszących”.

W kwietniu 2024 roku w związku z pozytywnym  wynikiem  Audytu recertyfikacyjnego, utrzymano ważność przyznanych Certyfikatów.

Znajdujące się w strukturze organizacyjnej PGE GiEK Oddział KWB Turów Akredytowane Laboratorium Badawcze AB 1055 specjalizuje się w wykonywaniu:

  • badań chemicznych paliw stałych,
  • badań właściwości fizycznych paliw stałych,
  • badań dotyczących inżynierii środowiska – drgania, oświetlenie, hałas w środowisku pracy,
  • badań właściwości fizycznych i pobieraniu próbek powietrza.

Akredytowane Laboratorium Badawcze AB 1055

kwbturow_site