W PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów przedsięwzięcia inwestycyjne i związane z tym zadania ujęte w planie inwestycyjnym związane są z realizacją programu działań górniczo-technologicznych oraz planami wieloletnimi i mają głównie charakter utrzymaniowy oraz modernizacyjno-odtworzeniowy.

Celem działań inwestycyjnych kopalni Turów jest utrzymanie wydobycia węgla na określonym poziomie, w okresie przewidywanego funkcjonowania kopalni, a więc do 2044 roku. Planowane zadania inwestycyjne dotyczą w szczególności podstawowego układu technologicznego, a więc maszyn podstawowych i przenośników taśmowych oraz całej infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania i obsługi.

Zakres niezbędnych inwestycji jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

  • budowę i modernizację maszyn podstawowych (koparek i zwałowarek),
  • budowę lub przebudowę przenośników taśmowych do transportu nadkładu i węgla,
  • budowę węzła transportowego przenośników (VII pochylni),
  • budowę ciągu przenośników magistrali węglowej,
  • budowę lub przebudowę układu komunikacyjnego i odwodnienia powierzchniowego.

W zakresie planowanych i realizowanych już inwestycji zasadnicze znaczenie będą miały zadania, które składać się będą na:

  • odbudowę oraz utrzymanie wymaganego potencjału zwałowego,
  • przebudowę układu technologicznego związanego z działaniami koniecznymi dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw węgla dla Oddziału Elektrownia Turów.