W PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów nie są planowane do realizacji inwestycje rozwojowe. Wszystkie zadania objęte planem operacyjnym oraz planami wieloletnimi mają charakter modernizacyjno-odtworzeniowy.

Celem działań inwestycyjnych Kopalni Turów jest utrzymanie wydobycia węgla na określonym poziomie, w okresie przewidywanego funkcjonowania kopalni, a więc do 2043 roku. Planowane zadania inwestycyjne dotyczą w szczególności podstawowego układu technologicznego, a więc maszyn podstawowych i przenośników taśmowych oraz całej infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania i obsługi.

W zakresie planowanych inwestycji zasadnicze znaczenie będą miały zadania, które składać się będą na przebudowę układu technologicznego Kopalni, niezbędną dla zapewnienia dostaw węgla do planowanego uruchomienia nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów.

Zakres niezbędnych inwestycji jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

  • budowę lub modernizację ponad 20 przenośników taśmowych,
  • budowę koparki kołowej typu KWK-1500,
  • budowę nowej pompowni wód powierzchniowych,
  • przebudowę układu zasilania w energię elektryczną.

Obecnie trwa proces projektowania – opracowywane są projekty wstępne poszczególnych rejonów układu technologicznego oraz dokumentacje wykonawcze obiektów, które realizowane mają być w pierwszej kolejności. Cały proces przebudowy winien zakończyć się w roku 2017. Przebudowany układ stworzy możliwość składowania wewnątrz wyrobiska tych ilości nadkładu, których urobienie stanie się niezbędne z uwagi na zwiększoną ilość węgla do pozyskania ze złoża na potrzeby bloku 11.